Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Proces přípravy a realizace strategického plánu

Máme Strategii pro Desítku

MČ Praha 10 jasně ví, jakým směrem se v následujících letech vydat, a to cestou udržitelného rozvoje. Strategický plán se připravoval více jak rok, zapojili se do něho pracovníci úřadu, experti na slovo vzatí, vedení MČ, zastupitelé a veřejnost. Této spolupráce si velmi vážíme. Strategický plán posvětilo Zastupitelstvo MČ Praha 10, a to dne 25. 5. 2020, kdy souhlasilo s Návrhovou a Realizační částí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030.

Strategie se věnuje se 11 oblastem udržitelného rozvoje, obsahuje 26 cílů a 59 opatření.

VIZE: „DESÍTKA  je moderní, přátelská a otevřená městská část, která si zvolila udržitelný rozvoj“


Na jeho přípravě se podílelo více jak 100 expertů. Vychází z Analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030, Programového prohlášení Rady městské části, Strategického plánu hlavního města Prahy, koncepcí MČ Praha 10 a podnětů občanů.

Nyní nás čeká její desetileté naplňování. pomocí ročních akčních plánů. Strategii budeme monitorovat, hodnotit a aktualizovat. Má celkem 60 indikátorů, dle kterých ji budeme vyhodnocovat.

Odborná skupina pro strategii

Odborná skupina pro strategii dohlíží na celý proces přípravy a realizace strategického plánu udržitelného rozvoje. Byla zřízena 16. dubna 2019 Radou MČ Praha 10. Její hlavní náplní je návrh vize, strategických cílů a dohled nad realizací strategického plánu.

Co je to strategický plán

Strategický plán je koncepční dokument, který určuje dlouhodobý rozvoj městské části. Vychází z analýzy území a navrhuje řešení, jak zkvalitňovat život v městské části. Pracuje s ekonomickými, sociálními nebo ekologickými studiemi a daty zpracovaných na úrovni městské části Praha 10, hl. města Prahy a České republiky. Jeho hlavním smyslem je plánovat společně s občany a místními organizacemi, slaďovat jednotlivé zájmy a vystupovat jasně a čitelně ke svým partnerům .

Jak šel čas

Leden 1, 2019

Rozhodnutí o tvorbě strategického plánu

Zastupitelé MČ Praha 10 na svém 5. zasedání přijali usnesení, kterým rozhodli o pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10. Koordinací strategického plánu byla pověřena starostka MČ Praha 10.

Leden 1, 2019
Leden 1, 2019

Přípravná fáze

Záměrem městské části bylo pořídit strategii komunitně, tj. s maximálním zapojením občanů do přípravy strategického plánu.

Leden 1, 2019
Leden 1, 2019

Sběr podkladů a dat

Proběhlo 14 setkání ve školách a v ulicích města nejen s obyvateli Desítky. Získali jsme více jak 1100 podnětů, co na Desítce zlepšit.

Leden 1, 2019
Leden 1, 2019

Zpracování analytické části

Určuje cestu, jakou se chceme následujících 10 let ubírat. Máme 11 oblastí, které budeme naplňovat

Leden 1, 2019
Leden 1, 2019

Zpracování strategického plánu

Určuje cestu, jakou se chceme následujících 10 let ubírat. Máme 11 oblastí, které budeme naplňovat

Leden 1, 2019
Leden 1, 2019

Posuzování vlivu strategie na životní prostředí (SEA)

Rozhodli jsme se posoudit strategii a její vliv na životní prostředí. Pochvalujeme si spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou.
Výsledek SEA k dispozici zde.

Leden 1, 2019
Leden 1, 2019

Schválení strategického plánu zastupiteli

Víme kam směřujeme.
Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 25. 5. 2020 souhlasilo s Návrhovou a Realizační částí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030.

Leden 1, 2019
Leden 1, 2019

Naplňujeme plány

Strategický plán naplňujeme jednoletými akčními plány, které jsou schvalovány společně s rozpočtem městské části Zastupitelstvem MČ. Pracujeme projektově a strategicky.
Akční plány k dispozici zde.

Leden 1, 2019

Výstupy, které byly podkladem pro strategický plán

Sběr podnětů občanů v roce 2019

Výsledky ankety podnikatelského prostředí

Výsledky ankety rodinného prostředí

Výsledky ankety neziskového prostředí

Dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel se životem v Praze 10

Pocitová mapa 2019