Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Proces přípravy a realizace strategického plánu

Máme Strategii pro Desítku

MČ Praha 10 jasně ví, jakým směrem se v následujících letech vydat, a to cestou udržitelného rozvoje. Strategický plán se připravoval více jak rok, zapojili se do něho pracovníci úřadu, experti na slovo vzatí, vedení MČ, zastupitelé a veřejnost. Této spolupráce si velmi vážíme. Strategický plán posvětilo Zastupitelstvo MČ Praha 10, a to dne 25. 5. 2020, kdy souhlasilo s Návrhovou a Realizační částí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030.

Strategie se věnuje se 11 oblastem udržitelného rozvoje, obsahuje 26 cílů a 59 opatření.

VIZE: „DESÍTKA  je moderní, přátelská a otevřená městská část, která si zvolila udržitelný rozvoj“


Na jeho přípravě se podílelo více jak 100 expertů. Vychází z Analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030, Programového prohlášení Rady městské části, Strategického plánu hlavního města Prahy, koncepcí MČ Praha 10 a podnětů občanů.

Nyní nás čeká její desetileté naplňování. pomocí ročních akčních plánů. Strategii budeme monitorovat, hodnotit a aktualizovat. Má celkem 60 indikátorů, dle kterých ji budeme vyhodnocovat.

Odborná skupina pro strategii

Odborná skupina pro strategii dohlíží na celý proces přípravy a realizace strategického plánu udržitelného rozvoje. Byla zřízena 16. dubna 2019 Radou MČ Praha 10. Její hlavní náplní je návrh vize, strategických cílů a dohled nad realizací strategického plánu.

Co je to strategický plán

Strategický plán je koncepční dokument, který určuje dlouhodobý rozvoj městské části. Vychází z analýzy území a navrhuje řešení, jak zkvalitňovat život v městské části. Pracuje s ekonomickými, sociálními nebo ekologickými studiemi a daty zpracovaných na úrovni městské části Praha 10, hl. města Prahy a České republiky. Jeho hlavním smyslem je plánovat společně s občany a místními organizacemi, slaďovat jednotlivé zájmy a vystupovat jasně a čitelně ke svým partnerům .

Jak šel čas

Rozhodnutí o tvorbě strategického plánu

Zastupitelé MČ Praha 10 na svém 5. zasedání přijali usnesení, kterým rozhodli o pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10. Koordinací strategického plánu byla pověřena starostka MČ Praha 10.

Přípravná fáze

Záměrem městské části bylo pořídit strategii komunitně, tj. s maximálním zapojením občanů do přípravy strategického plánu.

Sběr podkladů a dat

Proběhlo 14 setkání ve školách a v ulicích města nejen s obyvateli Desítky. Získali jsme více jak 1100 podnětů, co na Desítce zlepšit.

Zpracování analytické části

Analýza současného stavu v 11 oblastech udržitelného rozvoje nám odhalila silné a slabé stránky

Posuzování vlivu strategie na životní prostředí (SEA)

Rozhodli jsme se posoudit strategii a její vliv na životní prostředí. Pochvalujeme si spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou.
Výsledek SEA k dispozici zde.

Schválení strategického plánu zastupiteli

Víme kam směřujeme.
Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 25. 5. 2020 souhlasilo s Návrhovou a Realizační částí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030.

Naplňujeme plány

Strategický plán naplňujeme jednoletými akčními plány, které jsou schvalovány společně s rozpočtem městské části Zastupitelstvem MČ. Pracujeme projektově a strategicky.
Akční plány k dispozici zde.

Výstupy, které byly podkladem pro strategický plán

Sběr podnětů občanů v roce 2019

Výsledky ankety podnikatelského prostředí

Výsledky ankety rodinného prostředí

Výsledky ankety neziskového prostředí

Dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel se životem v Praze 10

Pocitová mapa 2019