Výsledky ankety rodinného prostředí Desítky

(30.8.2019) Od 17. května 2019 do 8. července 2019 jsme získali podněty od 163 rodin. Zajímalo nás, s čím se rodiny na Praze 10 potýkají, s jakými službami jsou spokojeni a kde má Desítka co zlepšovat. Přinášíme vám jejich výstupy.

Pro účely sběru podnětů od rodin žijících na Desítce byl vytvořen elektronický dotazník ve spolupráci s rodinným centrem Klubem K2.

Závěry

Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 163 rodin. Jedná se především o rodiny s dětmi (více jak 90 %) ze Strašnic (37 %), Záběhlic (28 %) a Vršovic (19 %). Celkem 92 % respondentů je ve věku od 30 do 49 let. Většina respondentů byly ženy (79 %), celkem 72 % respondentů dosáhlo vysokoškolského vzdělání. Zajímavostí je, že okolo 72 % rodin zde žije více jak 5 let.

Spokojenost s nabízenými službami městské části je dobrá, rodiny zde spatřují ale jisté rezervy. Pouze 5 % rodin označilo podporu ze strany MČ Praha 10 jako výbornou.

Podmínky pro život označují rodiny na Desítce za chvalitebné až dobré. Nejvíce si chválí využití volného času, bydlení a zdravotní péči. Nejsou naopak spokojeni se situací ohledně parkování. Dále zmiňují nedostatek kulturního vyžití a úklid veřejných prostranství.

Nově nastěhovaným rodinám doporučují navštívit místní parky (Malešický, okolí rybníka Hamr, Malinová-Chrpová, Havlíčkovy sady). Za sportem se vydat na areál Gutovka, Hamr sport nebo třeba místního Sokolu a vyhledat si rodinná centra. Nespokojenost s nedostatkem parkovacích míst se poté odráží v doporučení zajištění garáže či placeného stání v okolí. Dále by se měli zajímat o plánovanou výstavbu v okolí.

Obrázek č. 1: Co byste doporučili v okolí vašeho bydliště nově nastěhované rodině?

Kromě problému s parkováním, rodiny Desítky varují před pohybem v okolí metra Skalka a Strašnice, a to především ve večerních hodinách. Vyskytují se zde nepřizpůsobiví občané a policejní kontrola tu stále není dostačující. Upozorňují také na velký výskyt psích exkrementů ve veřejném prostoru. Velký deficit městské části vidí v naplněné kapacitě jeslí a mateřských školek.

Obrázek č. 2: Před čím byste nově nastěhovanou rodinu na Praze 10 varovali?

Rodiny na Desítce využívají především volnočasové aktivity, rodinná centra a mateřské školky. S těmito službami jsou také nejvíce spokojeni. Pouze část rodin využívá služby pro domácnost, pečovatelské služby o seniory, odlehčovací služby a chůvu.

Obrázek č. 3: Jaké služby pro rodiny využíváte a jaká je jejich kvalita

Z dotazníku vyplývá akutní potřeba navýšení kapacit jeslí a mateřských škol. Zároveň chybí odlehčovací služby například pro rodiny s hendikepovanými dětmi a péče o seniory. Rodiče také volají po nedostatku kulturních akcí a kaváren / restaurací s dětskými koutky. V parných létech vyhledávají možnost návštěvy koupaliště, upozorňují ale na nedůstojný a chátrající stav bazénu v areálu Slavie.

Obrázek č. 4: Které služby pro rodiny na Praze 10 postrádáte?

A kde hledat pomoc v případě potíží? Rodiny doporučují obrátit se na známé nebo širší rodinu. Pomoc nabízí také poradna v Rodinném a komunitním centru Jablíčkov nebo Klubu K2.

Rodiny čerpají informace především z webu poskytovatelů služeb, od známých a facebooku MČ Praha 10. Co jim ale chybí, jsou souhrnné informace o službách pro rodiny, které je možné na Desítce využívat. Zároveň tyto informace doplnit o kulturní vyžití a kvalitní informace o vzdělávacích institucích v MČ P10.

Děkujeme všem zapojeným. Vaše podněty budou sloužit mimo jiné jako podklad pro práci pracovních skupin Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 v září a říjnu 2019.