Spokojenost obyvatel a udržitelnost dopravy: výsledky

(28. 6. 2019) Během měsíce května jsme mezi obyvateli Desítky zjišťovali spokojenost občanů se životem v Praze 10 a způsob denní přepravy za prací, školou nebo volným časem. Přinášíme zajímavé výsledky, které vychází ze studie pod názvem Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Praha 10. Studii zpracovala společnost CI2, ankety chceme každé tři roky aktualizovat.

Celkem jsme obdrželi 504 vyplněných dotazníků. Ve vzorku respondentů mírně převládají ženy (50,8 %) nad muži (49,2 %). Nejvíce byly v šetření zastoupeny věkové skupiny 31–40 let (23,6 %) a 71 a více let (18,8 %). Z hlediska zaměstnání/sociálního postavení a nejvyššího dosaženého vzdělání převládají zaměstnaní (62,5 %) a osoby středoškolsky vzdělané (39,8 %). Téměř desetina dotázaných (9,5 %) považuje svůj zdravotní stav za špatný nebo velmi špatný. Největší část respondentů bydlí ve Strašnicích (41,2 %) a Vršovicích (27,6 %), viz graf č. 1.

Graf č. 1: Bydliště respondentů

Z otázky Jak jste spokojen/a s MČ Praha 10, jako místem, kde žijete či pracujete? plyne, že většina respondentů (79,4 %) je s životem v městské části spokojena. Zajímavým faktem je rovněž výrazně nízký podíl velmi nespokojených osob (pouze 0,2 %), viz graf č. 2.

Graf č. 2: Spokojenost obyvatel s místem, kde žijí či pracují na Desítce

Graf č. 3 ukazuje míru spokojenosti obyvatel dle lokalit. Nejspokojenější obyvatelé s místem žití či práce jsou v Malešicích.

Graf č. 3: Spokojenost obyvatel s místem, kde žijí či pracují dle lokalit

Různé způsoby dopravy je možné kvalifikovat z hlediska udržitelnosti jako udržitelné: pěší cesta, cesta na kole, použití hromadné dopravy a neudržitelné: cesta autem nebo na motocyklu. Následující graf ukazuje převahu udržitelných způsobů dopravy (54,4 %) nad neudržitelnými (45,6 %), viz graf č. 4. Jinými slovy, rozlišujeme tak měkké od tvrdých způsobů dopravy. Respondenti, kteří uvedli, že svou cestu/své cesty uskutečnili autem, byli dále dotazováni na to, kolik osob autem jelo. Počet odpovědí řidič (42,6 %) a s jedním spolujezdcem (44,8 %) byly vyrovnané. Minimum (12,6 %) uvedlo se dvěma a více osobami.

Graf č. 4. Preference způsobu dopravy v MČ Praha 10

Více o výsledcích šetření se dozvíte ve studii “Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Prahy 10″.