Máme výsledek SEA: strategický plán nemá negativní vliv na životní

(16. 3. 2020) Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy se vyjádřil k navrhovanému Strategickému plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030. Prováděcí koncepce nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzována dle zákona.

Informace o oznámení koncepce byla na úřední desce hlavního města Prahy zveřejněna dne 27. 1. 2020. Každý mohl zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. V daném případě tak bylo možné zasílat vyjádření příslušnému úřadu do 17. 2. 2020. Podle § 10c odst. 3
zákona k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Odbor ochrany prostředí MHMP obdržel celkem 5 vyjádření (1 územního samosprávného celku, 3 dotčených orgánů a 1 veřejnosti), všechna byla zaslána v zákonem stanovené lhůtě. Seznam subjektů, které se vyjádřily k oznámení, včetně vypořádání jejich připomínek lze nalézt v přiloženém vyjádření: “Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ke koncepci Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030“.

Zároveň MČ Praha 10 obdržela stanovisko vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000. Odbor ochrany prostředí MHMP konstatoval: “hodnocená koncepce nemůže mít významný vliv a to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast v územní působnosti OCP MHMP”. K dispozici přikládáme celé znění stanoviska v následujícím dokumentu: „Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 10“ – stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí“.

CO JE TO SEA?

“Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA) je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Proces posuzování vlivů koncepcí zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů záměrů obsažených v koncepcích na životní prostředí.” (Ministerstvo životního prostředí, 2020)

Více o procesu SEA naleznete zde.