Odborná skupina pro strategii

Dne 16. dubna 2019 jmenovala Rada městské části Praha 10 odbornou skupinu pro strategii (OSS) pro účely vytvoření Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030 a jeho naplňování. Složení OSS je průběžně Radou městské části Praha 10 aktualizováno.

Hlavní náplň

 • Navrhuje vizi strategie a klíčové oblasti.
 • Navrhuje strategické cíle, opatření, harmonogram, projektové listy, indikátory, akční plán.
 • Poskytuje analytické podklady a potřebná data.
 • Účastní se podle potřeby veřejných projednání, sběru podnětů, setkání pracovních skupin.
 • Podílí se na zpracování jednotlivých částí strategie svojí odborností.
 • OSS spolupracuje s komisemi RMČ a výbory ZMČ, pracovními skupinami pro strategii a odbornou veřejností. Schází se dle potřeby. Výstupy z jednání předává Koordinátorovi tvorby strategie.
 • OSS spolupracuje na tvorbě ročních Akčních plánů a vyhodnocování jejich plnění
 • Vyjadřuje se k postupu v oblasti strategického a projektového řízení na ÚMČ Praha 10

Další působnost OSS

 • Podílí se na přípravě a realizaci projektového plánu tvorby strategie.
 • Podílí se na realizaci interního i externího připomínkování částí strategie.
 • Vyjadřuje se ke klíčovým otázkám tvorby strategie.
 • Připomínkuje výstupy tvorby strategie.
 • Podílí se na vzniku Plánu implementace strategie.
 • Plní úkoly stanovené gestorem a koordinátorem tvorby strategie v součinnosti s tajemníkem ÚMČ Prahy 10.

Složení odborné skupiny

PředsedkyněJUDr. Jana Hatalová MBA, tajemnice ÚMČ Praha 10
TajemniceMgr. Alena Snelling, odd. strategického rozvoje a participace
Politické vedení:
starostaIng. arch. Martin Valovič
místostarostaMgA. David Kašpar
místostarostaBc. Radek Lojda
místostarostaJUDr. Pavel Šutka
radníIng. Milan Maršálek
ÚMČ Praha 10:
Odbor bytů a nebytových prostorIng. Roman Březina
Odbor dopravyIng. František Daníček
Odbor ekonomickýIng. Miroslav Kárník
Odbor hospodářské správyBc. Karolina Götzová
Odbor kontroly a komunikaceMgr. Tomáš Kosmel
manažer kvalityIng. Josef Neklan
bezpečnostní managementBc. Miloš Jurča
Odbor kultury a projektůMgr. Tomáš Procházka
Odbor majetkoprávníBc. Jakub Brzoň
Odbor sociálníBc. Pavel Petřík
Odbor školstvíPhDr. Roman Vaculka
Odbor životního prostředíBc. Martin Pecánek
Odbor Kancelář hlavního architektaIng. arch. Jiří Zákostelný
Odbor informatikyIng. Lukáš Karásek
Odbor Kanceláře starostyMgr. Kamila Bílá
koordinátor MA21Bc. Milan Válek

Oblasti Strategického plánu

Zápisy ze schůzek

První zasedání (duben 2019)

Druhé zasedání (červen 2019)

Třetí zasedání (září 2019)

Čtvrté zasedání (listopad 2019)

Páté zasedání (květen 2020)

Šesté zasedání (březen 2021)

Sedmé zasedání (květen 2021)

Osmé zasedání (červen 2021)

Deváté zasedání (září 2021)

Desáté zasedání (prosinec 2021)

Jedenácté zasedání (březen 2022)