Výsledky ankety neziskového prostředí na Desítce

(30. 8. 2019) Od 13. června do 8. července 2019 jsme získali podněty od 78 organizací a spolků. Elektronickou formou jsme oslovili celkem 199 organizací a spolků, z čehož 101 se zaměřuje na sport a 98 se věnuje kultuře a volnému času.

Závěry

Do ankety se z celkového počtu 199 oslovených zapojilo 78 organizací a spolků. Na oblast sportu se z nich zaměřuje 54 %, na volný čas 45 % a na kulturu 31 %. Činnost spolků pokrývá všechny věkové kategorie a u většiny z nich se jedná o pravidelnou a celotýdenní činnost (78 %). Nejvíce spolků je z Vršovic (44 %) a Strašnic (22 %), přičemž velký podíl tvoří spolky s celopražskou (18%) nebo s celodesítkovou působností (15 %).

Obrázek č. 1: Zaměření organizace

Z hlediska zázemí, finančních a personálních kapacit je vidět, že zde fungují velké organizace, jejichž zázemí je stabilní a řeší spíše problémy s kapacitou a rekonstrukcí sportovišť. Oproti tomu menší organizace a spolky mají omezené možnosti, nedostatek financí, jsou v nájmu a mají malý počet zaměstnanců. Většina z dotazovaných využívá dotační program Prahy 10 a finance získává i z jiných zdrojů, jako jsou například členské příspěvky a sponzorské dary.

Spolky na Desítce organizují spoustu zajímavých vlastních akcí, ale zároveň jsou zapojeni a udržují kontakty s organizátory velkých celorepublikových kampaní. Výrazně přispívají k podpoře komunitního života Desítky, ať už je to v rámci akcí Zažít město jinak nebo Ukliďme Česko. Přenášejí tak spoustu nápadů a zkušeností do svých vlastních organizací a obohacují se tak vzájemně.

Spolky a organizace jednoznačně oceňují podporu ze strany MČ Praha 10, ale zároveň zde vidí i potenciál pro další spolupráci a podporu. Uvítali by finanční podporu v oblasti provozu, údržby a rekonstrukcí prostor.

Obrázek č. 2: Jakou pomoc byste od MČ Praha 10 uvítali?

Často se potýkají se složitou administrativou doprovázející dotační program Prahy 10. V odpovědích se spolky vyjadřují pozitivně k otevřenosti radnice, k zájmu zapojit místní spolky a obyvatele do rozhodování o budoucnosti městské části.

Obrázek č. 3: Co vás ve vaší činnosti na Desítce omezuje?

Uvědomují si výhody, které přináší poloha Prahy 10. Jedná se mimo jiné o dobrou dopravní dostupnost, příjemné prostředí pro život, dostatek zeleně a bohatý komunitní život.  

Obrázek č. 4: Co spatřujete jako pozitivum v působení v MČ Praha 10?

Výstupy ankety otevírají další možnosti spolupráce a partnerství mezi městskou části Praha 10 a pestrou škálou organizací a spolků na Desítce.

Děkujeme všem zapojeným. Vaše podněty budou sloužit mimo jiné jako podklad pro práci pracovních skupin Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 v září a říjnu 2019.