Výsledky ankety v podnikatelském prostředí Desítky

(30. 8. 2019) Od 13. června do 8. července 2019 jsme získali podněty od 41 soukromých subjektů. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR jsme elektronickou poštou oslovili celkem 377 soukromých subjektů, dotazník byl dále propagován na webu www.praha10.cz/strategie a facebooku MČ Praha 10.

Výstupy nelze z hlediska počtu zapojených subjektů zobecňovat, jedná se spíše o kvalitativní výstup obsahující postřehy, nápady na změnu a spolupráci s MČ Praha 10. Dotazník považujeme za první krok k navázání spolupráce s podnikateli působícími na Praze 10.

Závěry

Z celkového počtu 377 oslovených subjektů se zapojilo 41 z nich. Jedná se především o malé podniky do 50 zaměstnanců (88 %) a subjekty působící v MČ Praha 10 déle než 5 let (78 %). Nejvíce podnikatelů je z oblasti Vršovic (39 %) a Strašnic (22 %).

Obrázek č. 1: Zaměření činnosti soukromých subjektů

Převážná většina zapojených soukromých subjektů jsou malé podniky, které mohou být náchylnější na drobnější změny ve vnějším prostředí (viz obrázek č. 2). Městská část by proto o plánovaných aktivitách, které mohou fungování podnikatelů v městské části ovlivnit, měla v dostatečném předstihu soukromé subjekty informovat a diskutovat s nimi o možných opatřeních.

Obrázek č. 2: Velikost podniků ve vztahu k typu provozování podniku

Podnikatelé by velmi uvítali podporu městské části v oblasti síťování a sdílení dobré praxe mezi podnikateli na Desítce (56 %) a pronájem nebytových prostor (15 %). V dotazníku často zazníval problém s parkováním (např. zavádění placených modrých zón a navýšení poplatků), složitá dopravní situace, dlouhotrvající stavební uzávěra v území Bohdalec-Slatiny a zdlouhavé úřednické procesy (např. při pořizování předzahrádky).

Obrázek č. 3: Jakou pomoc byste od MČ Praha 10 uvítali?

Děkujeme všem zapojeným. Vaše podněty budou sloužit mimo jiné jako podklad pro práci pracovních skupin Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 v září a říjnu 2019.