1.1.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?

Navodná otázka 1.1.1

Právní vymezení hlavního cíle a účelu městské části je možné nalézt v Zákoně o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. “Hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech”.

Řízení městské části je realizováno několika systémy, které v současné době provazujeme.

Systém ISO 9001

Od roku 2004 MČ Praha 10 realizuje systém kvality ISO 9001, v roce 2020 proběhl recertifikační audit již podle nové normy EN ISO 9001:2016, v roce 2019 MČ Praha 10 získala ocenění Ambasador kvality.

V rámci zpracovávaného systému kvality MČ Praha 10 řídí a vyhodnocuje rizika:

  • jednotlivé odbory každoročně zpracovávají, aktualizují a vyhodnocují seznam rizik,
  • rizika pravidelně vyhodnocuje oddělení interního auditu.

Benchmarkingová iniciativa

Od roku 2014 je MČ zapojena do benchmarkingové iniciativy (BI 2005). MČ Praha 10 má informační systém pro správu indikátorů, který je dostupný vedoucím odborů úřadu. Benchmarkingové indikátory se vyhodnocují průběžně a 1x ročně je zpracovaná roční zpráva.

Národní síť Zdravých měst ČR

Od roku 2016 je MČ Praha 10 součástí Národní sítě Zdravých měst ČR.

Místní Agenda 21

Od roku 2016 je MČ Praha 10 zapojena do plnění kritérií MA21 v rámci databáze CENIA. V roce 2019 získala MČ kategorii C a vyplňila všech 10 auditů udržitelného rozvoje.

Cíle odborů ÚMČ Praha 10

Každoročně jsou stanovovány a vyhodnocovány cíle jednotlivých odborů úřadu, které byly navázány na Programové prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018-2022 a do jisté míry nahrazovalo chybějící strategický plán MČ. Cíle kvality na rok 2021 byly zpracovávány jednotlivými odbory s ohledem na zpracovaný Akční plán na rok 2021.

Strategický plán MČ Praha 10

MČ Praha 10 zahájila zpracování tohoto strategického dokumentu na jaře 2019 na základě usnesení ZMČ Praha 10. Jeho zpracování bylo dokončeno v lednu 2020. Podkladem pro jeho zpracování byly

Analytická část byla zpracována v souladu s Metodikou pro hodnocení udržitelných měst/městských částí a schválena ZMČ Praha 10 v říjnu 2019. Na tvorbě strategického plánu se podílela Odborná skupina pro strategii a expertní pracovní skupiny složené ze zástupců úřadů zastupitelů, neziskového a soukromého sektoru, organizací různého typu a občanů.

Strategické a Projektové řízení

Rada MČ Praha 10 schválila v červnu 2020 “Metodický postup pro zavádění strategického a projektového řízení na ÚMČ Praha 10“, kterým je stanoven způsob tvorby ročních Akčních plánů pro naplňování strategického plánu. Metodický postup je součástí směrnice QS systému ISO 9001 a je závazná pro úřad i zřizované organizace MČ Praha 10. V současné době je zaváděn program Kanboard pro projektové řízení, probíhají školení pracovníků úřadu a vedení MČ. Pro naplňování cílů strategického plánu ZMČ Praha 10 schválilo v prosinci 2020 první Akční plán na rok 2021, který byl zpracován ve spolupráci s gesčními odbory a radními a je provázán s rozpočtem MČ Praha 10. Všechny informace týkající se strategického plánu jsou uveřejněny na webu strategie.

Kromě výše uvedeného probíhají s jednotlivými odbory interní audity, které jsou zaměřeny na činnost odboru, na plnění Cílů, na plnění a dodržování interních směrnic a instrukcí v rámci systému řízení kvality. Každý rok je prováděn dozorový audit a každý třetí rok je prováděn audit recertifikační.

Dle systému kvality ISO 9001 je každoročně zpracovávána Zpráva z přezkoumání za uplynulý rok, která je následně  předkládána RMČ Praha 10 ke schválení.

Pro zjištění “Dělat správné věci správně” realizuje MČ Praha 10 různé ankety, dotazníková šetření, průzkumy a sleduje evropské standardizované indikátory sady ECI. Výsledky jsou projednávány v Komisi pro strategii Zdravého města a místní Agendy 21 s doporučením dalších postupů. Zároveň jsou přijímány od občanů podněty ke zlepšení života v Praze 10 a ty projednávají gesční Komise RMČ Praha 10 ve spolupráci s příslušnými odbory úřadu.

Občané MČ Praha 10 se mohou zapojit do participativního rozpočtu Moje stopa, který byl z důvodu pandemické situace zatím pozastaven. Budou se moct zapojit do přípravy Akčního plánu 2022, kdy v březnu 2021 začíná sběr nápadů občanů na projekty k zařazení do rozpočtu 2022.

Zasedání ZMČ Praha 10 je přenášeno on-line a jsou z nich pořizovány videozáznamy, radní mají pravidelné otevřené hodiny, kdy může občan přijít s jakýmkoliv dotazem