1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?

MČ Praha 10 má zpracovaný Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, který je od roku 2021 naplňován ročními Akčními plány. Proces sestavování Akčního plnu 2021 byl ve spolupráci s odbory úřadu, radními a předsedy některých Komisí RMČ a Výborů ZMČ. Akční plán bude mít pro projekty stanovenou hodnotící škálu pro hodnocení jejich udržitelnosti. Zároveň strategický plán obsahuje sadu indikátorů, kterými bude sledováno a hodnoceno naplňování strategických cílů z pohledu udržitelnosti. Bude zároveň přihlíženo k míře projednání projektů s veřejností.

Občané se mohou zapojit do veřejných projednání, kulatých stolů, anket, šetření nad představením návrhů a studií, aby byla zjištěna zpětná vazba od občanů. Seznam projektů připravovaných a realizovaných je umístěn na webu strategie a je každoročně představován a diskutován s veřejností na akci Strategie tour.

V rámci systému kvality ISO 9001 je dobře nastavený proces, který udržitelnost projektů částečně podporuje. Pravidelně vyhodnocuje rizika na úrovni jednotlivých odborů, pracovníci úřadu jsou metodicky vedeni k plánování cílů pro následující období, jejich realizaci a vyhodnocování. Vyhodnocování rizik může v budoucnu přispívat právě k větší orientaci na vyhodnocování udržitelnosti jednotlivých projektů, investic i přijatých opatření.

Tento systém však musí být podpořen politickým rozhodnutím přijatým na úrovni RMČ nebo ZMČ, který zakotví dlouhodobou orientaci a snahu MČ Praha 10 plánovat vyrovnané rozpočty bez krytí jejich schodků prodejem vlastního majetku nebo bez budoucího prohlubování zadlužování. V rámci těchto pravidel bude kladen větší důraz na investice, které udržitelnost podporují a budou realizovány pouze takové projekty, které jsou nezbytné a finančně realizovatelné.

Mimo oblast udržitelných investic, MČ podporuje udržitelný rozvoj řadou aktivit:

  • MČ systematicky udržitelný rozvoj podporuje od roku 2019, kdy vytvořila oddělení strategického rozvoje a participace, který má rozvoj udržitelného rozvoje v pracovní náplni,
  • bylo rozhodnuto o zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 (2019) s velmi silnou orientací na udržitelný rozvoj MČ,
  • řada investic podporuje udržitelný rozvoj:

    • zateplování budov v majetku MČ,
    • pasportizace objektů v majetku MČ (zejména mateřských škol) s ohledem na snížení energetické náročnosti a udržitelnosti budov.

MČ Praha 10 zpracovala ve spolupráci s ČVUT v roce 2019 „Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích“, jejíž jedním z cílů je udržitelný rozvoj území, tj. např. hodnocení kvality stavby z pohledu udržitelnosti.