Otázky štítky: Udržitelná výstavba

3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celé městské části?

Není sledováno. MČ Praha 10 má rozsáhlé území a jeví se jako složité sledovat všechny stavby, které jsou v MČ realizovány soukromými investory, zda jsou vedeny snahou o udržitelnou výstavbu. Investorům je doporučována “Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích”, která akcentuje udržitelný rozvoj Prahy 10: str. 76: Koeficient kvality reflektující kvalitu stavby z hlediska …

3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celé městské části? Číst více »

3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?

Téma spadá výhradně do kompetence hlavního města Prahy. Městská část Praha 10 se obecně řídí předpisy a platnou legislativou, nenastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce v pravém slova smyslu. Nicméně se MČ Praha 10 snaží zvyšovat kulturu výstavby na svém území konzultacemi a posuzováním nově vznikajících záměrů na svém území, a to i …

3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce? Číst více »

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území městské části před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.

MČ Praha 10 jednoznačně upřednostňuje výstavbu na nevyužívaných či špatně využívaných plochách v zastavěném území obce. Jenže má omezené možnosti řešení této problematiky. Hlavním nástrojem je připomínkování tvorby územního plánu a zejména záměrů jednotlivých investorů/vlastníků pozemků. Městská část sama na úkor přírodních nezastavěných území nerealizuje výstavbu. Odborným odhadem za známé rozlohy projektů za roky 2018 …

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území městské části před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady. Číst více »

1.5.1 Prosazuje městská část při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?

Snahou MČ Praha 10 je při umisťování nových staveb dopravní zátěž minimalizovat. S ohledem na to, že umístění novostaveb musí být v souladu s platným ÚP SÚ HMP, je zajištěna jednak funkční různorodost území, ale zejména v kontextu dopravy jsou funkční plochy generující zvýšenou dopravní zátěž umístěny při významných dopravních tepnách nadmístního významu. Z toho …

1.5.1 Prosazuje městská část při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce? Číst více »