Jak si stojíme v auditu udržitelného rozvoje?

Naše hodnocení auditu udržitelného rozvoje

Vzdělávání a výchova

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?

naše hodnocení
7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?
Doprava

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?

naše hodnocení
4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?
Životní prostředí

2.4.4 Další indikátory k tématu

naše hodnocení
2.4.4 Další indikátory k tématu
Vzdělávání a výchova

7.3.3 Iniciuje městská část – ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů – pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?

naše hodnocení
7.3.3 Iniciuje městská část – ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů – pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?
Územní rozvoj

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?

naše hodnocení
1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
Životní prostředí

2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).

naše hodnocení
2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Zdraví

5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?

naše hodnocení
5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.)

naše hodnocení
3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.)
Kultura a volný čas

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v oblasti vzhledu městské části, projednávání investičních záměrů městské části (zvyšování kvality politické kultury)?

naše hodnocení
8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v oblasti vzhledu městské části, projednávání investičních záměrů městské části (zvyšování kvality politické kultury)?
Správa věcí veřejných

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy?

naše hodnocení
1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy?
Správa věcí veřejných

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?

naše hodnocení
1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Doprava

4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?

naše hodnocení
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Životní prostředí

2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu - např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné zemědělské praxe (SZP)? došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)?

naše hodnocení
2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu – např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné zemědělské praxe (SZP)? došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)?
Zdraví

5.1.3 Má městská část zpracován přímo Zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření?

naše hodnocení
5.1.3 Má městská část zpracován přímo Zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření?
Životní prostředí

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC - Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)?

naše hodnocení
2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC – Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)?
Územní rozvoj

1.6.5 Uplatňuje městská část metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?

naše hodnocení
1.6.5 Uplatňuje městská část metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?
Kultura a volný čas

8.3.4 Vznikají z iniciativy městské části umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě?

naše hodnocení
8.3.4 Vznikají z iniciativy městské části umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě?
Životní prostředí

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.

naše hodnocení
2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.
Životní prostředí

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?

naše hodnocení
2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?

naše hodnocení
3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?

Meziroční srovnání hodnocení

Záznam obhajoby 2021

Play Video

Hodnotící zprávy