Jak si stojíme v auditu udržitelného rozvoje?

Naše hodnocení auditu udržitelného rozvoje

Udržitelná výroba a spotřeba

3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?

naše hodnocení
3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?
Územní rozvoj

1.5.1 Prosazuje městská část při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?

naše hodnocení
1.5.1 Prosazuje městská část při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?
Správa věcí veřejných

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována?

naše hodnocení
1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována?
Správa věcí veřejných

1.1.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?

naše hodnocení
1.1.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Zdraví

5.3.12 Disponuje městská část vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS?

naše hodnocení
5.3.12 Disponuje městská část vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS?
Doprava

4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?

naše hodnocení
4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
Územní rozvoj

1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území městské části?

naše hodnocení
1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území městské části?
Vzdělávání a výchova

7.4.2 Existují v městské části sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity?

naše hodnocení
7.4.2 Existují v městské části sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity?
Vzdělávání a výchova

7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části?

naše hodnocení
7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části?
Vzdělávání a výchova

7.3.1 Zajišťuje městská část systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje?

naše hodnocení
7.3.1 Zajišťuje městská část systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje?
Správa věcí veřejných

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?

naše hodnocení
1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Životní prostředí

2.2.7 Další indikátory k tématu

naše hodnocení
2.2.7 Další indikátory k tématu
Udržitelná výroba a spotřeba

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?

naše hodnocení
3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?
Životní prostředí

2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší na území městské části?

naše hodnocení
2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší na území městské části?
Správa věcí veřejných

1.3.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?

naše hodnocení
1.3.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Vzdělávání a výchova

7.1.5 Podporuje městská část (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ne, podporuje toto statutární město?

naše hodnocení
7.1.5 Podporuje městská část (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ne, podporuje toto statutární město?
Kultura a volný čas

8.1.4 Mají kulturní organizace městské části vlastní strategické dokumenty?

naše hodnocení
8.1.4 Mají kulturní organizace městské části vlastní strategické dokumenty?
Sociální prostředí

9.1.2 Má městská část, případně statutární město v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek/dříve občanské sdružení, NNO, církev apod.)?

naše hodnocení
9.1.2 Má městská část, případně statutární město v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek/dříve občanské sdružení, NNO, církev apod.)?
Zdraví

5.2.6 Jak městská část reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak městská část tyto aktivity podporuje?

naše hodnocení
5.2.6 Jak městská část reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak městská část tyto aktivity podporuje?
Zdraví

5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?

naše hodnocení
5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?

Meziroční srovnání hodnocení

Záznam obhajoby 2021

Play Video

Hodnotící zprávy