Otázky kategorie: Udržitelná výroba a spotřeba

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.)

Podlahovou plochu lze jen těžko odhadnout. Postupně probíhá částečné nebo úplné zateplení objektů v majetku městské části. Plocha, kde byla provedena energetická opatření z prostředků MČ Praha 10 nebo z jiných dotačních titulů nebyla dosud spočítána. Energetická opatření z prostředků městské části jsou např.: investiční projekty týkající se snížení energetické náročnosti budov 8 mateřských škol …

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.) Číst více »

3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?

Téma spadá výhradně do kompetence hlavního města Prahy. Městská část Praha 10 se obecně řídí předpisy a platnou legislativou, nenastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce v pravém slova smyslu. Nicméně se MČ Praha 10 snaží zvyšovat kulturu výstavby na svém území konzultacemi a posuzováním nově vznikajících záměrů na svém území, a to i …

3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce? Číst více »

3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celé městské části?

Není sledováno. MČ Praha 10 má rozsáhlé území a jeví se jako složité sledovat všechny stavby, které jsou v MČ realizovány soukromými investory, zda jsou vedeny snahou o udržitelnou výstavbu. Investorům je doporučována “Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích”, která akcentuje udržitelný rozvoj Prahy 10: str. 76: Koeficient kvality reflektující kvalitu stavby z hlediska …

3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celé městské části? Číst více »

3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy zabezpečuje Magistrát hl. m. Prahy. Součástí tohoto systému je i sběr nebezpečných složek komunálních odpadů, a to formou bezplatného odběru ve sběrných dvorech hl. m. Prahy, sběrnách nebezpečných odpadů hl. m. Prahy nebo při tzv. mobilním svozu nebezpečných odpadů na území jednotlivých městských částí. …

3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení? Číst více »

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?

MČ Praha 10 nechala vypracovat pasportizace všech budov školských zařízení. Součástí je i plánování výměny rozvodů a zateplení. O problematických objektech dlouhodobě městská část ví a postupně upravuje nebo plánuje úpravu – zateplení, výhodnější tarify atd. V tomto zmapování stavu budov je rozhodně posun směrem k efektivnějším plánování oprav a údržby.

3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?

MČ Praha 10 systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” je opatření “Eneregticky efektivní správa budov”, z něhož budou vyplývat návrhy na hospodárné využívání nákladů a řádná péče o svěřený majetek. MČ Praha 10zřídila od září 2019 pracovní pozici v organizační struktuře Odboru hospodařské …

3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení? Číst více »

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?

Úřad MČ Praha 10 na posílení procesu sběru a vyhodnocování dat vedoucí ke snižování energetické náročnosti zřídil v létě 2019 pozici energetického manažera, jehož úkolem je systematizovat práci na zjišťování dat a jejich vyhodnocování, navrhování opatření vedoucí k dalším úsporám. Současně sledovaná data jsou využívána těmito způsoby: na úrovni budovy k vyhodnocování provedených opatření z …

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi? Číst více »

3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování?

MČ Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. V rámci strategického cíle 3.1 Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací je uvedeno opatření: Prosazovat společenskou odpovědnost při nákupech. V rámci tohoto opatření je snaha o zajištění nákupu spotřebního materiálu ÚMČ Praha 10 a zřizovaných organizací MČ Praha 10 …

3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování? Číst více »

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?

MČ Praha 10 vydala informační materiály, které jsou distribuovány veřejnosti přes informační kanceláře úřadu nebo akce městské části: Třídíme na Desítce – bulletin o odpovědném přístupu k domácím odpadům nejen na Desítce, Jak na podnikatelský odpad (nejen) v Praze 10, Bioodpad do lesa nepatří – Kam s bioodpadem v Praze 10, Mapa životního prostředí Prahy …

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů? Číst více »