Otázky štítky: Územní plánování a regionální rozvoj: urbanismus a revitalizace

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?

Navodná otázka 8.4.4 MČ Praha 10 v rámci revitalizace brownfields snaží o jejich dočasné využití se zapojením místních sdružení, a to i formou přípravy coworkingových míst, workshopů a dočasných řešení využití ploch. Příkladem je realizace komunitní zahrádky na území VRÚ Bohdalec – Slatiny v rámci soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“, která podporuje …

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech? Číst více »

2.2.4 Jaký je na území městské části dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území (měřený koeficientem ekologické stability)?

Koeficient ekologické stability se příliš nemění a velmi pozvolna klesá. Znamená to tedy mírně se zhoršující tendenci. Dle výpočtu IPR v roce 2012 vykazoval pro území MČ Praha 10 hodnotu 0,146, v letech 2014 a 2016 0,145 a v roce 2020 0,143. Ekologickou stabilitu území lze považovat přímo za jeden z klíčových principů (environmentální) udržitelnosti. MČ Praha 10 …

2.2.4 Jaký je na území městské části dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území (měřený koeficientem ekologické stability)? Číst více »

2.2.3 Došlo za hodnocené období na území městské části ke snížení podílu ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči zastavěným a ostatním plochám nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, zpevněné plochy apod.)?

K dispozici jsou data využití krajinného pokryvu od IPR za roky 2016 a 2020. Při hodnocení přírodních a přírodě blízkých využití (louky, zeleň, zahrady, les) vůči silně antropogenně přeměněným povrchům (zástavba, komunikace, rekreace, ostatní, železnice), zůstává v obou časových horizontech podíl podobný s mírně klesající tendencí rozlohy přírodních povrchů, ty tvořily 37,9 % v roce 2016 a v roce 2020 …

2.2.3 Došlo za hodnocené období na území městské části ke snížení podílu ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči zastavěným a ostatním plochám nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, zpevněné plochy apod.)? Číst více »

1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?

MČ Praha 10 vede jednání s investory i ve snaze usnadnit využití brownfields na jejím území. S ohledem na lukrativní polohu městské části v rámci celého města a rozsah brownfields na jejím území, zejména VRÚ Bohdalec-Slatiny, je zájem investorů o vstup do území patrný i bez nabízené pomoci ze strany městské části. MČ Praha 10 …

1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu? Číst více »

1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?

MČ Praha 10 si udržuje interně obecný aktuální přehled a snaží se s těmito objekty či plochami pracovat formou jejich postupné revitalizace. Dále disponuje např. koncepčním dokumentem „Koncepce nakládání s pozemky a stavbami ve správě MČ Praha 10 pod stavbami v majetku třetích osob“, který kategorizuje pozemky jako pozemky místního nebo strategického významu. Tyto informace KHA …

1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“? Číst více »

1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území městské části?

K regeneraci existujících brownfields je přistupováno systematicky, vzhledem k jejich rozsáhlosti na území MČ Prahy 10 převážně přípravou územně plánovacích podkladů směřujících k jejich znovuvyužití. Kupříkladu byla zpracována Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice. Problematický v případě brownfields může být rozdílný pohled městské části a hlavního města Prahy na funkční využití daného území, který následně komplikuje zpracování …

1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území městské části? Číst více »

1.5.3 Má městská část jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?

MČ Praha 10 je aktivním účastníkem procesu pořizování nového územního plánu (Metropolitní plán). Dne 18. 4. 2018 obdržela MČ Praha 10 informace o aktuálním vývoji a harmonogramu příprav nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu (MP), přičemž nejzásadnější informací uvedeného dopisu byl stanovený termín pro zasílání připomínek k návrhu MP, a to počínaje středou 27. …

1.5.3 Má městská část jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD? Číst více »

1.5.2 Prosazuje městská část takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování městské části a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?

Funkční diferenciace využití území je nastavena dle platného ÚP SÚ HMP. Možnost ovlivnění této diferenciace je tak při projednávání změn ÚP SÚ HMP či při návrhu nového územního plánu. V obou případech je MČ Praha 10 vždy aktivním účastníkem všech fází projednávání. V rámci prvního kola připomínkování Metropolitního plánu podala MČ Praha 10 více než …

1.5.2 Prosazuje městská část takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování městské části a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků? Číst více »

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?

Územně plánovací dokumentaci pořizuje Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, schvalovací proces je v kompetenci Zastupitelstva hlavního města Prahy. Městská část se k němu může vyjadřovat a podávat připomínky jako dotčený orgán. Provázanost strategických rozvojových dokumentů MČ Praha 10 s ÚPD existuje, MČ vychází při svém plánování z platného Územního plánu Prahy, …

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD? Číst více »