Otázky štítky: Udržitelný rozvoj

7.2.4 Podporuje městská část vytváření sítí mezi institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem (např. školami, NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), profesními sdruženími)?

MČ Praha 10 spolupracuje s některými organizacemi, které se zabývají udržitelným rozvojem, např. SSEV Pavučina, Ekocentrum Podhoubí, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Sdružení Mladých ochránců přírody, akreditovaná ekocentra ČSOP (na Praze 10 ČSOP „Natura, quo vadis?“ a ČSOP Nyctalus), Sdružení Tereza a další. Příkladem síťování může být akce ke Dni Země, kterou …

7.2.4 Podporuje městská část vytváření sítí mezi institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem (např. školami, NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), profesními sdruženími)? Číst více »

7.3.3 Iniciuje městská část – ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů – pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?

MČ Praha 10 iniciuje pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje jak vlastním pořádáním, tak i podporou externích subjektů. Témata pro tuto osvětu jsou volena shodou členů vedení, koordinátora MA21 a příslušných zaměstnanců ÚMČ Praha 10. Podporovány jsou jak aktivity v oblasti životního prostředí, tak i zdravotní, sociální, kulturní a také zajímavé aktivity komunitního charakteru.  …

7.3.3 Iniciuje městská část – ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů – pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu? Číst více »

7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části?

MČ Praha 10 se se snaží organizovat a podporovat aktivity pro všechny cílové skupiny obyvatel, ale je ve své snaze na počátku. Osvětové akce se ale těší velkému zájmu obyvatel. Vzdělávacími akce cílí především na žáky a pedagogické pracovníky, děti předškolního věku, rodiny s dětmi, seniory. MČ Praha 10 pořádala v roce 2019 seminář NSZM …

7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části? Číst více »

7.2.2 Jsou peněžní prostředky (granty, pobídky) dostupné NNO a dalším institucím zajišťujícím neformální vzdělávání z rozpočtu městské části pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj?

Prostředky nevládním neziskovým organizacím jsou poskytovány formou dotačního řízení MČ Praha 10 v oblastech uvedených v bodě 7.2.1. Zároveň mohou využívat dotační řízení vyhlašované Magistrátem hl. m. Praha. Větší část finančních prostředků v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 je poskytována NNO v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, např. v roce 2020 poskytnuta částka …

7.2.2 Jsou peněžní prostředky (granty, pobídky) dostupné NNO a dalším institucím zajišťujícím neformální vzdělávání z rozpočtu městské části pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Číst více »

7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých?

V hlavním městě Praze i na městské části Praha 10 je dostatek institucí zabývajících se problematikou vzděláváním pro udržitelný rozvoj. Jejich činnost je podporována z dotačních programů. Městská část podporuje jejich činnost také formou mediální podpory, propagace a zapůjčením prostor a vybavení. Městská část podporuje v případě zájmu zvenčí vznik nových organizací, nicméně stěžejní je pro …

7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých? Číst více »

7.1.5 Podporuje městská část (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ne, podporuje toto statutární město?

MČ podpořila síťování učitelů v rámci realizace projektu „Místní akční plán Praha 10“ (dále MAP), který probíhal 2017–2018. Po ukončení projektu nadále probíhají společná výjezdní zasedání učitelů všech základních a mateřských škol. Na výjezdních zasedáních jsou pořádány vzdělávací semináře a také probíhá předávání zkušeností a dobré praxe. Cílem realizace těchto výjezdních zasedání je rozvoj kompetencí …

7.1.5 Podporuje městská část (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ne, podporuje toto statutární město? Číst více »

7.1.2 Existuje ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který je dále odborně monitorován a vyhodnocován městskou částí (městská část zajišťuje odborně pravidelnou evaluaci VUR)?

MČ Praha 10 nemá zaveden systém hodnocení vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách. Monitoring lze provést z výročních zpráv, vzdělávacích programů a akčního plánu jednotlivých škol. Informace o vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj je zachycena ve školních vzdělávacích programech, výročních zprávách, zprávách z České školní inspekce apod.  Výroční zprávy o činnosti základních škol jsou zpracovány …

7.1.2 Existuje ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který je dále odborně monitorován a vyhodnocován městskou částí (městská část zajišťuje odborně pravidelnou evaluaci VUR)? Číst více »

3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?

Téma spadá výhradně do kompetence hlavního města Prahy. Městská část Praha 10 se obecně řídí předpisy a platnou legislativou, nenastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce v pravém slova smyslu. Nicméně se MČ Praha 10 snaží zvyšovat kulturu výstavby na svém území konzultacemi a posuzováním nově vznikajících záměrů na svém území, a to i …

3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce? Číst více »

10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?

Konkrétní projekty a aktivity na podporu udržitelného rozvoje: kampaň MČ Praha 10 s názvem “Duben bez odpadu“, zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP „Dost bylo plastu“, celkově snaha o snižování produkce odpadů na území Prahy 10, třídění odpadů v domech, kontejnery na bioodpad, kompostéry pro občany, další uvedeno zde https://verejneprostory.cz/ v záložce “Odpady a péče o …

10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj? Číst více »

10.1.5 Je městská část nebo některá její organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem?

MČ Praha 10 je od roku 2016 členem Národní sítě Zdravých měst ČR, jejíž činnost v rámci programu Zdravé město je mezinárodně certifikována Organizací spojených národů – Světovou zdravotnickou organizací. Mateřské školy, jakožto příspěvkové organizace MČ Praha 10, jsou zapojeny do projektu Adopce na dálku. MŠ Vladivostocká – adopce holčičky z Indie MŠ V Rybníčkách – adopce holčičky z Ugandy …

10.1.5 Je městská část nebo některá její organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem? Číst více »