Otázky štítky: Udržitelnost životního prostředí

4.5.2 Vyhodnocuje městská část zatížení životního prostředí dopravou?

Navodná otázka 4.5.2 Městská část Praha 10 nevyhodnocuje zatížení životního prostředí dopravou. Tato problematika je řešena na úrovni hl. města Prahy. Liniové dopravní stavby jsou největším zdrojem znečištění i hluku na území městské části a tato problematika je hlavním městem dlouhodobě vyhodnocována. Kvalita ovzduší Emise sledovaných škodlivin z dopravy zahrnují emise měřené na křižovatkách, dále …

4.5.2 Vyhodnocuje městská část zatížení životního prostředí dopravou? Číst více »

4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?

Koncepce dopravy v hl. městě Praze je zakotvena ve strategickém dokumentu „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ a v několika dílčích dokumentech, které se týkají spravovaného území MČ Praha 10. Plán udržitelné mobility Prahy a okolí „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ je doposud posledním a nejaktuálnějším strategickým dokumentem v oblasti dopravy, který byl schválen v …

4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí? Číst více »

10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku městské části?

MČ Praha 10 prozatím nerealizuje měření ani výpočet emisí CO2. Problematika kvality ovzduší a množství výskytu a produkce skleníkových plynů je řešena v rámci hl. m. Prahy. V období mezi roky 2001 a 2017 emise oscilují v rozmezí 7,3 až 9,2 mil. t CO2 ekv. Po přepočtu na obyvatele se emise pohybují na úrovni přibližně …

10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku městské části? Číst více »

10.2.1 Proběhly na území městské části osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města.

Vedle výše zmíněných projektů MČ Praha 10 navazujících na Klimatický závazek hl. m. Prahy z roku 2019 řeší otázky změny klimatu ve městě také Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, a to v oblasti 5, strategický cíl: 10.2 Lokálně reagovat na změny klimatu. MČ Praha 10 pravidelně každý rok v dubnu …

10.2.1 Proběhly na území městské části osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města. Číst více »

1.5.2 Prosazuje městská část takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování městské části a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?

Funkční diferenciace využití území je nastavena dle platného ÚP SÚ HMP. Možnost ovlivnění této diferenciace je tak při projednávání změn ÚP SÚ HMP či při návrhu nového územního plánu. V obou případech je MČ Praha 10 vždy aktivním účastníkem všech fází projednávání. V rámci prvního kola připomínkování Metropolitního plánu podala MČ Praha 10 více než …

1.5.2 Prosazuje městská část takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování městské části a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků? Číst více »