Otázky štítky: Strategie, plány a politiky

8.4.1 Má městská část pro oblast atraktivity a vzhledu městské části konkrétní nástroje a strategické dokumenty?

Kultura ve veřejném prostoru vychází ze strategického dokumentu Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025 (5. Kultura ve veřejném prostoru, 5.1 Podporovat a pozitivně usměrňovat snahu obyvatel participovat na zvelebování veřejného prostoru a pořádání kulturních a komunitních akcí ve veřejném prostoru, 5.2 Vnímat kultivovaný veřejný prostor jako základ kvality života ve městě, 5.3 Podporovat umění …

8.4.1 Má městská část pro oblast atraktivity a vzhledu městské části konkrétní nástroje a strategické dokumenty? Číst více »

8.1.4 Mají kulturní organizace městské části vlastní strategické dokumenty?

Příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 10, je Kulturní dům Barikádníků. Ten vlastní kulturní strategii nemá. MČ Praha 10 nemonitoruje strategie kulturních organizací, které nezřizuje. Zde je třeba konstatovat, že je to chyba. Na druhou stranu je třeba říci, že KD Barikádníků je svým duchem velmi specifický, má na území Prahy 10 svou tradici …

8.1.4 Mají kulturní organizace městské části vlastní strategické dokumenty? Číst více »

8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?

MČ Praha 10 má zpracovanou Koncepci rozvoje kultury pro období 2020-2025.  Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 obsahově vychází z původního neschváleného dokumentu “Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10 na období 2018–2025” od zpracovatele MEPCO, s.r.o., jež byla realizována v  součinnosti s  Úřadem městské části Praha 10. Aktuální verze “Koncepce rozvoje kultury pro období 2020-2025” …

8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti? Číst více »

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?

“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” tuto problematiku řeší v oblasti 4 DOPRAVA A MOBILITA: PRAHA 10 DOSTUPNÁ, v oblasti 9 SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ: PRAHA 10 PŘÁTELSKÁ. S ohledem na schválení strategického plánu v roce 2020, jsou jednotlivé akční plány sestavovány až od roku 2021. Do té doby sloužily jako plánovací dokument pro …

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie? Číst více »

10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera?

Energetická koncepce MČ Praha 10 týkající se všech objektů ve vlastnictví MČ P 10 neexistuje, ale v současné době probíhají práce na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu v MČ Praha 10, a to v souladu s normou ČSN EN ISO 50001. Jedná se celkem o 37 objektů. MČ P 10 splnila …

10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera? Číst více »

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?

MČ Praha 10 nemá zpracovaný vlastní Plán opatření proti suchu, protože se tato otázka řeší na úrovni hl. m. Prahy. Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy vypracoval ve spolupráci s projektem Urban Adapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst Návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Rada hl. m. …

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou? Číst více »

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?

MČ Praha 10 má od roku 2011 (usnesení Rady MČ Praha 10 č. 956 ze dne 5. 10. 2011) zpracovaný dokument s názvem „Protikorupční strategie MČ Praha 10“, který definuje protikorupční opatření včetně kontroly jejich účinnosti. Opatření jsou pravidelně každoročně vyhodnocována zprávou o jejím plnění. Jednotliví vedoucí odborů a vedoucí oddělení zvláštních organizačních jednotek (Kancelář tajemníka …

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce? Číst více »

1.2.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu městské části k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?

Model „Dělat správné věci správě“ naplňuje MČ Praha 10 pouze částečně. Pro naplnění tohoto modelu by měla mít MČ Praha 10 správně nastavené a správně vykonávané tyto oblasti: strategické plánování a řízení, finanční řízení, procesní řízení, řízení rizik, projektové řízení. Strategické plánování a řízení V současné době MČ Praha 10 nastavuje proces strategického a projektového …

1.2.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu městské části k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)? Číst více »

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?

Územně plánovací dokumentaci pořizuje Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, schvalovací proces je v kompetenci Zastupitelstva hlavního města Prahy. Městská část se k němu může vyjadřovat a podávat připomínky jako dotčený orgán. Provázanost strategických rozvojových dokumentů MČ Praha 10 s ÚPD existuje, MČ vychází při svém plánování z platného Územního plánu Prahy, …

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD? Číst více »

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti městské části efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 reaguje na oblast klimatické změny ve strategickém cíli 10.2. Lokálně reagovat na změny klimatu. Pomocí komunitního plánování jsou dlouhodobě řešeny různé krizové oblasti a poradenství uvedené na sociálním portálu MČ Praha 10. V roce 2019* zřídila MČ Praha 10 “Kontaktní centrum pro bydlení“, ve kterém získají potřebné informace …

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti městské části efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)? Číst více »