Otázky štítky: Ochrana vody

2.1.9 Vytvořila městská část nebo její subjekty podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění městské části, zálivku veřejné zeleně apod.)?

V rámci ploch MČ Praha 10 je již dlouhodobě přistupováno k výměně povrchů zejména parkových chodníků z asfaltu na plochy ze zámkové dlažby, která je pro vodu propustnější. V rámci ucelených rekonstrukcí parků jsou realizována opatření pro retenci dešťových srážek. Příklady: park Malinová – Chrpová (vsakovací boxy) Malešický park (suchý poldr) revitalizace plochy Obchodního centra …

2.1.9 Vytvořila městská část nebo její subjekty podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění městské části, zálivku veřejné zeleně apod.)? Číst více »

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?

Do této doby zatím neproběhla žádná osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou. V budovách ve správě obce nejsou umístěny informace o způsobu šetření vodou.MČ vydává tzv. Desatera, která propaguje přes FB MČ Praha 10. MČ Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”, který byl zpracován dle …

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou? Číst více »

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?

MČ Praha 10 nemá zpracovaný vlastní Plán opatření proti suchu, protože se tato otázka řeší na úrovni hl. m. Prahy. Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy vypracoval ve spolupráci s projektem Urban Adapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst Návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Rada hl. m. …

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou? Číst více »