Otázky štítky: Ochrana přírody

2.2.3 Došlo za hodnocené období na území městské části ke snížení podílu ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči zastavěným a ostatním plochám nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, zpevněné plochy apod.)?

K dispozici jsou data využití krajinného pokryvu od IPR za roky 2016 a 2020. Při hodnocení přírodních a přírodě blízkých využití (louky, zeleň, zahrady, les) vůči silně antropogenně přeměněným povrchům (zástavba, komunikace, rekreace, ostatní, železnice), zůstává v obou časových horizontech podíl podobný s mírně klesající tendencí rozlohy přírodních povrchů, ty tvořily 37,9 % v roce 2016 a v roce 2020 …

2.2.3 Došlo za hodnocené období na území městské části ke snížení podílu ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči zastavěným a ostatním plochám nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, zpevněné plochy apod.)? Číst více »

2.2.2 Vyskytují se na území městské části zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Spolupracuje městská část na péči o ZCHÚ nebo území Natura 2000 (např. formou grantů pro aktivity nevládních organizací i jednotlivců apod.)?

Agendu ochrany přírody v zvláště chráněných územích (ZCHÚ) podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje Odbor ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení péče o zeleň. Zvlášť chráněná území v MČ Praha 10 Meandry Botiče Rozloha: 6,7 ha Katastrální území: Hostivař, Záběhlice Kategorie: přírodní památka Ochranné pásmo: ochranné pásmo …

2.2.2 Vyskytují se na území městské části zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Spolupracuje městská část na péči o ZCHÚ nebo území Natura 2000 (např. formou grantů pro aktivity nevládních organizací i jednotlivců apod.)? Číst více »