Otázky štítky: Obnova a regenerace

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?

MČ Praha 10 nechala vypracovat pasportizace všech budov školských zařízení. Součástí je i plánování výměny rozvodů a zateplení. O problematických objektech dlouhodobě městská část ví a postupně upravuje nebo plánuje úpravu – zateplení, výhodnější tarify atd. V tomto zmapování stavu budov je rozhodně posun směrem k efektivnějším plánování oprav a údržby.

1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?

MČ Praha 10 vede jednání s investory i ve snaze usnadnit využití brownfields na jejím území. S ohledem na lukrativní polohu městské části v rámci celého města a rozsah brownfields na jejím území, zejména VRÚ Bohdalec-Slatiny, je zájem investorů o vstup do území patrný i bez nabízené pomoci ze strany městské části. MČ Praha 10 …

1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu? Číst více »

1.8.2 Provádí městská část systematickou obnovu technického vybavení městské části a inženýrských sítí?

Obnovu technického vybavení města neprovádí MČ Praha 10, ale hl. m. Praha pomocí svých organizací. Obecně lze říci, že úpravy jsou prováděny nekoordinovaně (slovy Technické správy komunikací: „… pokud možno bez vědomí samosprávy městské části a Institutu plánování a rozvoje …“) a mnohdy velmi komplikovaně, bez ohledu na další aktéry v území, případně na možné …

1.8.2 Provádí městská část systematickou obnovu technického vybavení městské části a inženýrských sítí? Číst více »

1.8.1 Provádí městská část regeneraci domů a bytů ve vlastnictví městské části, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?

MČ Praha 10 průběžně uskutečňuje zateplení fasád, střech a výměnu otvorových prvků bytových domů, budov mateřských a základních škol a zajišťuje komplexní služby zahrnující modernizaci bytů a nebytových prostor ve vlastnictví městské části. V parcích, na veřejných prostranstvích a v areálech základních škol obnovuje dětská a sportovní hřiště. Městská část také vybudovala, provozuje a udržuje …

1.8.1 Provádí městská část regeneraci domů a bytů ve vlastnictví městské části, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.? Číst více »

1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?

MČ Praha 10 si udržuje interně obecný aktuální přehled a snaží se s těmito objekty či plochami pracovat formou jejich postupné revitalizace. Dále disponuje např. koncepčním dokumentem „Koncepce nakládání s pozemky a stavbami ve správě MČ Praha 10 pod stavbami v majetku třetích osob“, který kategorizuje pozemky jako pozemky místního nebo strategického významu. Tyto informace KHA …

1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“? Číst více »

1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území městské části?

K regeneraci existujících brownfields je přistupováno systematicky, vzhledem k jejich rozsáhlosti na území MČ Prahy 10 převážně přípravou územně plánovacích podkladů směřujících k jejich znovuvyužití. Kupříkladu byla zpracována Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice. Problematický v případě brownfields může být rozdílný pohled městské části a hlavního města Prahy na funkční využití daného území, který následně komplikuje zpracování …

1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území městské části? Číst více »