Otázky štítky: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty (participace)

9.3.3 Mají obyvatelé městské části zájem podílet se na veřejném dění městské části?

MČ Praha 10 aktivně podporuje zájem obyvatel o dění v obci. Příklady aktivit: § Veřejná setkání: setkání k tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, projednání zavádění parkovacích zón, sběr dat v rámci Generelu veřejných prostranství pro jednotlivé oblasti § Setkání v ulicích městke strategickému plánu § Zapojení dobrovolníků do pracovních skupin …

9.3.3 Mají obyvatelé městské části zájem podílet se na veřejném dění městské části? Číst více »

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v oblasti vzhledu městské části, projednávání investičních záměrů městské části (zvyšování kvality politické kultury)?

MČ Praha 10 se problematice zapojování veřejnosti věnuje. Možnosti občanů uplatňovat své podněty a náměty k záměrům města, ať už se to týká úprav veřejných prostor, parků či ulic, mohou několika způsoby. Každý významnější i lokálnější záměr města je prezentován veřejnosti se snahou získat zpětnou vazbu. A to formou místních setkání, výstav, prezentací či dnů …

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v oblasti vzhledu městské části, projednávání investičních záměrů městské části (zvyšování kvality politické kultury)? Číst více »

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?

Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025: V průběhu roku 2015 byl zpracován podklad pro zpracování Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10, a to Analýzu a návrhy dlouhodobé perspektivy a priorit při řešení kulturní politiky na území městské části Praha 10. Součástí analytických prací bylo i mapování názorů a povědomí v oblasti kultury mezi …

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé? Číst více »

5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům městské části účastnit se diskusních jednání (diskusní fóra na webových stránkách města aj. systémy)?

Městská část Praha 10 má pro sociální a zdravotní oblast zřízen samostatný webový portál, ve kterém je mnoho informací.Tento portál je hojně využíván, ročně je položeno cca 100 dotazů ze sociální a zdravotní oblasti. Výzva k zapojení do činnosti pracovních skupin v rámci plánování sociálních a návazných služeb je stále opakovaně zveřejňována na webovém portálu a zároveň …

5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům městské části účastnit se diskusních jednání (diskusní fóra na webových stránkách města aj. systémy)? Číst více »

1.6.5 Uplatňuje městská část metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?

MČ Praha 10 uplatňuje řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností, a to aktivně od roku 2008, a později od roku 2012. Větší i menší záměry MČ Praha 10 jsou projednávány s veřejností ve snaze získat zpětnou vazbu, která se následně promítne do samotného projektu. S ohledem na rozsah záměru byly participace vedeny jak externími …

1.6.5 Uplatňuje městská část metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností? Číst více »

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?

Komunikaci s veřejností v rámci propagace akcí zajišťují referenti oddělení tiskového v čele s vedoucím oddělením – tiskovým mluvčím. Hlavními komunikačními kanály jsou: Webové stránky Oficiální web MČ Praha 10 a jeho další portály přinášejí nejucelenější přehled informací, a to jak aktualit, tak praktických rad a návodů, jak postupovat v případě řešení různých administrativních úkonů …

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností? Číst více »

1.3.2 Provádí úřad a organizace městské části veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?

Veřejná projednání jsou jednou z forem veřejných setkávání a důležitou technikou participace veřejnosti. Městská část Praha 10 je využívá k informování a jasnému vymezení problémů, dále pak pro získání názorů občanů a sběru podnětů a připomínek. Převážně se jedná o veřejná projednání zaměřená na lokální témata primárně se dotýkající obyvatel žijících v daném místě. Každá …

1.3.2 Provádí úřad a organizace městské části veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních? Číst více »

1.3.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?

MČ Praha 10 se členem Národní sítě Zdravých měst ČR stala v červnu 2016, kdy se také deklarací „Projekt MČ Praha 10 – Zdravé město“ zavázala k plnění kritérií místní Agendy 21. K tomu od začátku politické garance místní Agendy 21 a jejímu koordinátorovi napomáhá příslušná komise Rady MČ Praha 10 jakožto poradní a iniciační …

1.3.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace? Číst více »

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?

Zprávy z přezkoumání QMS V rámci řízení kvality jsou úřadem každoročně zpracovávané zprávy z přezkoumání QMS, ve kterých se vyhodnocuje oblast zlepšování služeb i orientace úřadu na občany. Jsou stanovovány cíle jednotlivých odborů. Úkoly a cíle jsou následně vyhodnoceny. Účast občanů na komunitním plánování sociálních a návazných služeb Již od roku 2004 realizuje MČ Praha …

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)? Číst více »