Otázky štítky: Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?

Objekty kulturních památek, které má MČ Praha 10 svěřeny do péče a které je možné prezentovat veřejnosti, prezentovány jsou. Příkladem je den otevřených dveří ve vile Karla Čapka a různé nárazové akce v bývalém Waldesově muzeu. Vila Karla Čapka má navíc zpřístupněné virtuální prohlídky. Pro ostatní objekty je forma prezentace hledána a připravována, např. Kolbenova …

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.? Číst více »

7.3.3 Iniciuje městská část – ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů – pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?

MČ Praha 10 iniciuje pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje jak vlastním pořádáním, tak i podporou externích subjektů. Témata pro tuto osvětu jsou volena shodou členů vedení, koordinátora MA21 a příslušných zaměstnanců ÚMČ Praha 10. Podporovány jsou jak aktivity v oblasti životního prostředí, tak i zdravotní, sociální, kulturní a také zajímavé aktivity komunitního charakteru.  …

7.3.3 Iniciuje městská část – ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů – pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu? Číst více »

7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník)

MČ Praha 10 se snaží vyhodnocovat dopad svých akcí v oblasti udržitelného rozvoje z hlediska působnosti na obyvatele. Tomu napomáhá i nově zřízená pozice v rámci úřadu MČ “koordinátor sousedských aktivit”, který mapuje a síťuje aktéry a následně vyhodnocuje dopad pořádaných akcí na obyvatele. Ankety mezi obyvateli byly provedeny několikrát i v rámci vyhodnocování realizace …

7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník) Číst více »

7.2.1 Působí v městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Mapuje MČ činnosti, resp. témata, kterými se zabývají?

V hlavním městě Praze zajišťují střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové organizace, ale také školy a školská zařízení na základě svých školních vzdělávacích plánů Enviromentální vzdělávání, výchovu, osvětu a environmentální poradenství. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro VUR – členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina, Ekocentrum Podhoubí a Ekologické centrum, Středisko ekologické výchovy hl. m. …

7.2.1 Působí v městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Mapuje MČ činnosti, resp. témata, kterými se zabývají? Číst více »

7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR? Jsou tyto databáze podporovány statutárním městem, městskou částí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na národní / mezinárodní úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály (např. tištěné materiály, výukové sady pro praktickou činnost), které zajišťuje obec / městská část (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?

Základní školy zřizované MČ Praha 10 využívají Metodický portál RVP, dále většina z nich využívá i portál Řízení školy online https://www.rizeniskoly.cz/. Odbor školství využívání navíc i databázi profesionálního školství https://www.skolaprofi.cz/ a další. Základní školy pak také aktivně využívají produkty středisek ekologické výchovy SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů HMP popř. celorepublikového sdružení SSEV Pavučina – TEREZA, vzdělávací centrum; ZO …

7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR? Jsou tyto databáze podporovány statutárním městem, městskou částí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na národní / mezinárodní úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály (např. tištěné materiály, výukové sady pro praktickou činnost), které zajišťuje obec / městská část (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji? Číst více »

10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?

Konkrétní projekty a aktivity na podporu udržitelného rozvoje: kampaň MČ Praha 10 s názvem “Duben bez odpadu“, zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP „Dost bylo plastu“, celkově snaha o snižování produkce odpadů na území Prahy 10, třídění odpadů v domech, kontejnery na bioodpad, kompostéry pro občany, další uvedeno zde https://verejneprostory.cz/ v záložce “Odpady a péče o …

10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj? Číst více »

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území městské části)?

MČ Praha 10 spolupracuje s řadou ekologických organizací, mezi nimiž je i Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr. Spolupráce probíhá vždy spíše na konkrétních projektech, není tedy dlouhodobá a systematicky pojatá. V minulosti zde například proběhlo školení učitelů základních škol MČ Praha 10 na téma hospodaření s vodou. Dlouhodobě spolupracuje například s Českým svazem ochránců přírody, Lesy …

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území městské části)? Číst více »

10.2.1 Proběhly na území městské části osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města.

Vedle výše zmíněných projektů MČ Praha 10 navazujících na Klimatický závazek hl. m. Prahy z roku 2019 řeší otázky změny klimatu ve městě také Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, a to v oblasti 5, strategický cíl: 10.2 Lokálně reagovat na změny klimatu. MČ Praha 10 pravidelně každý rok v dubnu …

10.2.1 Proběhly na území městské části osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města. Číst více »