Otázky štítky: Energetické úspory, využívání obnovitelných zdrojů

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?

MČ Praha 10 je zřizovatelem 13 základních škol, 20 mateřských škol s 10 odloučenými pracovišti a 1 školní jídelny se 13 provozovnami v základních školách. Jsou zpracovány pasporty technického stavu objektů, energetické audity budov a průkazy energetické náročnosti budov jednotlivých škol, které se aktualizují. Školy mají budovy ve správě a jejich spotřeba energií je vyhodnocována …

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje? Číst více »

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.)

Podlahovou plochu lze jen těžko odhadnout. Postupně probíhá částečné nebo úplné zateplení objektů v majetku městské části. Plocha, kde byla provedena energetická opatření z prostředků MČ Praha 10 nebo z jiných dotačních titulů nebyla dosud spočítána. Energetická opatření z prostředků městské části jsou např.: investiční projekty týkající se snížení energetické náročnosti budov 8 mateřských škol …

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.) Číst více »

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?

MČ Praha 10 nechala vypracovat pasportizace všech budov školských zařízení. Součástí je i plánování výměny rozvodů a zateplení. O problematických objektech dlouhodobě městská část ví a postupně upravuje nebo plánuje úpravu – zateplení, výhodnější tarify atd. V tomto zmapování stavu budov je rozhodně posun směrem k efektivnějším plánování oprav a údržby.

3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?

MČ Praha 10 systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” je opatření “Eneregticky efektivní správa budov”, z něhož budou vyplývat návrhy na hospodárné využívání nákladů a řádná péče o svěřený majetek. MČ Praha 10zřídila od září 2019 pracovní pozici v organizační struktuře Odboru hospodařské …

3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení? Číst více »

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?

Úřad MČ Praha 10 na posílení procesu sběru a vyhodnocování dat vedoucí ke snižování energetické náročnosti zřídil v létě 2019 pozici energetického manažera, jehož úkolem je systematizovat práci na zjišťování dat a jejich vyhodnocování, navrhování opatření vedoucí k dalším úsporám. Současně sledovaná data jsou využívána těmito způsoby: na úrovni budovy k vyhodnocování provedených opatření z …

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi? Číst více »

3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování?

MČ Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. V rámci strategického cíle 3.1 Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací je uvedeno opatření: Prosazovat společenskou odpovědnost při nákupech. V rámci tohoto opatření je snaha o zajištění nákupu spotřebního materiálu ÚMČ Praha 10 a zřizovaných organizací MČ Praha 10 …

3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování? Číst více »

10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera?

Energetická koncepce MČ Praha 10 týkající se všech objektů ve vlastnictví MČ P 10 neexistuje, ale v současné době probíhají práce na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu v MČ Praha 10, a to v souladu s normou ČSN EN ISO 50001. Jedná se celkem o 37 objektů. MČ P 10 splnila …

10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera? Číst více »