Otázky štítky: Dopravní infrastruktura

4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?

Zklidňující opatření realizuje vlastník komunikace, tedy hl. m. Praha prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy. A to buď na základě stanovení užití dopravního značení a zařízení, které vydává příslušný správní úřad (městská část pro místní komunikace II. – IV. třídy a veřejné účelové komunikace, magistrát hl. m. Prahy pro místní komunikace I. třídy a …

4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)? Číst více »

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?

MČ Praha 10 provozuje na svém webu interaktivní mapu míst, kde aktuálně probíhají dopravní opatření. Mapa je velmi podrobná a eviduje následující informace: katastr, místo, popis události, popis stavu, trvání, investor, odpovědný pracovník investora, zhotovitel, odpovědný pracovník zhotovitele. Dále se městská část v rámci přípravy „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ zpracovala v …

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře? Číst více »

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?

Cyklistika Praha 10 oblast cyklistiky řeší ve spolupráci s okolními městskými částmi, a Magistrátem hl. m. Prahy. Navrhuje nové trasy a podílí se na jejich realizaci. Při rekonstrukcích a úpravách chodníků je vždy pamatováno na nové cyklostojany. Na základě usnesení Rady hl. města Prahy je investor při přípravě akce zasahující do veřejného prostoru povinen navrhnout …

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)? Číst více »

4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?

Budování dopravní infrastruktury, včetně infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů a rozvoj jednotlivých systémů městské hromadné dopravy je zakotven v několika strategických dokumentech na úrovni hl. města Prahy – Plán udržitelné mobility.  Cyklistická infrastruktura: TSK, a.s. spravuje na území MČ Praha 10 celkem 183km vozovek, z nichž 12,9km obsahuje v současné době cyklo pruhy. Mimo …

4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)? Číst více »

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?

Největším zdrojem znečištění ovzduší je na území MČ Praha 10 automobilová doprava obdobně jako na celém území hlavního města Prahy. Na celkových emisích tuhých znečišťujících látek (TZL) se v roce 2015 podílela doprava z 92 % a na celkových emisích oxidů dusíku ze 76 % (Stach et al. 2017, zdroj: Ročenka Praha – Výběr údajů …

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna? Číst více »