Otázky kategorie: Životní prostředí

2.3.4 Chrání městská část zemědělský půdní fond na svém území? (Opatření uveďte pro jednotlivé třídy ochrany, zvláště pak pro I. a II. tř.)

Městská část danou problematiku řeší v rámci zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Jedná se převážně o zahrady u rodinných domů. Dochází k nárůstu zpevněných ploch u rodinných domů na úkor zahrad, tedy zmenšování ploch ZPF. Jedná se o nezastavěné části zastavěných stavebních pozemků, kdy pro tyto plochy není …

2.3.4 Chrání městská část zemědělský půdní fond na svém území? (Opatření uveďte pro jednotlivé třídy ochrany, zvláště pak pro I. a II. tř.) Číst více »

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?

Největším zdrojem znečištění ovzduší je na území MČ Praha 10 automobilová doprava obdobně jako na celém území hlavního města Prahy. Na celkových emisích tuhých znečišťujících látek (TZL) se v roce 2015 podílela doprava z 92 % a na celkových emisích oxidů dusíku ze 76 % (Stach et al. 2017, zdroj: Ročenka Praha – Výběr údajů …

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna? Číst více »

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC – Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)?

Dle poskytnutých dat od IPR se liší rozlohy zjištěné z ČÚZK, kde by mělo lesní půdy mírně přibývat a být jí okolo 2,4 % rozlohy MČ Praha 10 (2,39 % v roce 2016, 2,40 % v roce 2020), a skutečného stavu podle dat IPR, kde mělo dojít k poklesu z 2,9 % na 2,8 % území MČ Praha 10. Výměra …

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC – Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)? Číst více »

2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec činí?

Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou na území MČ Praha 10 pouze okrajové, a to z následujících důvodů: Významná část území MČ Praha 10 je zásobována teplem ze soustavy Pražské teplárenské, a.s. Prakticky všechna katastrální území, která jsou součástí MČ Praha 10 (Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice, části k. ú. Vinohrady a části k. …

2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec činí? Číst více »

2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší na území městské části?

Kvalita ovzduší na území MČ Praha 10 je monitorována třemi stanicemi Automatizovaného imisního monitoringu (AIM) a to v ulicích Vršovická v k. ú. Vršovice a Šrobárova v k. ú Vinohrady. Další stanice AIM je umístěna v těsné blízkosti MČ Praha 10 v ulici Průmyslová v k. ú. Hostivař, které však již patří pod správní celek …

2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší na území městské části? Číst více »

2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?

Z kalkulačky eroze https://kalkulacka.vumop.cz/app/?zoom=6&center=-737872.5867912715,-1048082.5643388191 a https://mapy.vumop.cz/ vyplývá vyšší ohrožení erozí ve svažitějších částech MČ, na zemědělsky obdělávané půdě zejména v jižních částech Trojmezí. Dále je více ohrožen pravý břeh Botiče v Záběhlicích, jižní svah Bohdalce a partie Vinohradské stráně s vilovým zahradním městem. Vážný problém s erozí půdy nastal v květnu 2021 právě v oblasti starých Záběhlic. Během …

2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření? Číst více »

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území městské části před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.

MČ Praha 10 jednoznačně upřednostňuje výstavbu na nevyužívaných či špatně využívaných plochách v zastavěném území obce. Jenže má omezené možnosti řešení této problematiky. Hlavním nástrojem je připomínkování tvorby územního plánu a zejména záměrů jednotlivých investorů/vlastníků pozemků. Městská část sama na úkor přírodních nezastavěných území nerealizuje výstavbu. Odborným odhadem za známé rozlohy projektů za roky 2018 …

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území městské části před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady. Číst více »

2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu – např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné zemědělské praxe (SZP)? došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)?

Území MČ Praha 10 tvoří z 14,7 % zemědělská půda, od roku 2016 došlo ke snížení podílu z 14,8 %. Zemědělská půda se zmenšila zejména na úkor zástavby (1 ha), jinde naopak ze zástavby a ostatních ploch zemědělské půdy přibylo (0,6 ha). Na území MČ fungují v rámci intravilánu zahrady s možností pěstování a osvěty, jedná se o …

2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu – např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné zemědělské praxe (SZP)? došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)? Číst více »

2.2.4 Jaký je na území městské části dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území (měřený koeficientem ekologické stability)?

Koeficient ekologické stability se příliš nemění a velmi pozvolna klesá. Znamená to tedy mírně se zhoršující tendenci. Dle výpočtu IPR v roce 2012 vykazoval pro území MČ Praha 10 hodnotu 0,146, v letech 2014 a 2016 0,145 a v roce 2020 0,143. Ekologickou stabilitu území lze považovat přímo za jeden z klíčových principů (environmentální) udržitelnosti. MČ Praha 10 …

2.2.4 Jaký je na území městské části dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území (měřený koeficientem ekologické stability)? Číst více »