Otázky kategorie: Sociální prostředí

9.4.4 Jak je v městské části řešena problematika domácího násilí?

Řešení této problematiky je primárně v gesci Policie ČR, která v rámci institutu tzv. “vykázání” může agresivní osobu vykázat z bytu nebo zahájit trestní stíhání. Policie ČR spolupracuje s Odborem sociálním, a to hlavně v případech, kdy je postiženo násilím také dítě. Problematika domácího násilí, oblast domácího násilí, preventivní i trestně právní činnost v této …

9.4.4 Jak je v městské části řešena problematika domácího násilí? Číst více »

9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivních akcí proti kriminalitě?

Tuto oblast zajišťuje Policie ČR Krajské ředitelství hl. m. Prahy, oddělení prevence a Městská policie, a to hlavně na ZŠ zřizovaných městskou částí a v domovech důchodců. Nicméně MČ Praha 10 uspořádala dne 9. 6. 2019 za účasti všech složek “Den IZS”. Prezentoval se tam také BESIP a Červený kříž. Akce byla zaměřena také na mládež, …

9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivních akcí proti kriminalitě? Číst více »

9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.?

V roce 2019 proběhl sběr dat v rámci „Pocitové mapy“ (otázka: “Kde se necítím bezpečně”), zároveň MČ Praha 10 sbírala podněty od občanů Co zlepšit na Praze 10. Výstupy byly předány Policii ČR a Městské policii k přijetí vlastních opatření. Některé případy řeší přímo Oddělení bezpečnostního managementu a Komise bezpečnostní. Na MČ Praha 10 nejsou tzv. vyloučené lokality, vzhledem k …

9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.? Číst více »

9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích?

Je zpracován „Krizový plán MČ Praha 10“, který zpracovává Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a schvaluje starostka městské části. Dále je zpracován „Povodňový plán MČ Praha 10“, který řeší oblast ochrany před povodněmi. Na Úřadu MČ Praha 10 je zřízeno Oddělení bezpečnostního managementu, které řeší krizové řízení, havarijní plánování a obranné plánování. Je zřízena …

9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích? Číst více »

9.3.4 Přispívá komunitní politika městské části k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními kategoriemi lidí v městské části?

Komunitní politika obce k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel je řešena zejména v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb (dále KPSS). Tento proces je na území MČ Praha 10 realizován již od roku 2004, a to za spolupráce občanů, poskytovatelů sociálních a návazných služeb a vedení MČ Praha …

9.3.4 Přispívá komunitní politika městské části k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními kategoriemi lidí v městské části? Číst více »

9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území městské části (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné trestné činy)?

Ve statistikách kriminality je území MČ Praha 10 rozděleno do tří teritorií PČR: V teritoriu Vršovice došlo k meziročními poklesu zaznamenaných trestných činů o 332 mezi lety 2019 a 2020. V roce 2020 bylo spácháno celkem 1568 trestných činů ( -17,4%). Nejvyšší pokles lze zaznamenat v oblasti krádeží věcí z automobilu a další majetkové tr. činnosti.  V teritoriu …

9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území městské části (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné trestné činy)? Číst více »

9.3.6 Existují v městské části dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?

Dobrovolnictví je oblast, které věnuje MČ Praha 10 dlouhodobě náležitou pozornost. Dobrovolnická služba je definována zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dobrovolníci poskytují své služby potřebným, a to ve svém volném čase bez nároku na odměnu. MČ Praha 10 si velmi váží této užitečné a …

9.3.6 Existují v městské části dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti? Číst více »

9.3.5 Došlo v městské části ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?

Městská část Praha 10 má zpracovanou vnitřní normativní instrukci „Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic“, která sjednocuje postupy při řešení přijatých stížností směřujících jak do samostatné, tak přenesené působnosti. V rámci Úřadu městské části Praha 10 je zřízeno samostatné oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím, v němž je začleněn referát stížností, který vede …

9.3.5 Došlo v městské části ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)? Číst více »

9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?

MČ Praha 10 nemá sociálně vyloučenou lokalitu tak, jak ji definuje analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Některé znaky sociálně vyloučené lokality/domu podle našich poznatků naplňuje objekt ubytovny v ulici Nad Slávií a její okolí a objekt ubytovny Černokostelecká, kde se ve větší míře pohybují mimo jiné uživatelé návykových látek a dochází zde ke kumulaci …

9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality? Číst více »

9.3.3 Mají obyvatelé městské části zájem podílet se na veřejném dění městské části?

MČ Praha 10 aktivně podporuje zájem obyvatel o dění v obci. Příklady aktivit: § Veřejná setkání: setkání k tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, projednání zavádění parkovacích zón, sběr dat v rámci Generelu veřejných prostranství pro jednotlivé oblasti § Setkání v ulicích městke strategickému plánu § Zapojení dobrovolníků do pracovních skupin …

9.3.3 Mají obyvatelé městské části zájem podílet se na veřejném dění městské části? Číst více »