Otázky kategorie: Doprava

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?

“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” tuto problematiku řeší v oblasti 4 DOPRAVA A MOBILITA: PRAHA 10 DOSTUPNÁ, v oblasti 9 SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ: PRAHA 10 PŘÁTELSKÁ. S ohledem na schválení strategického plánu v roce 2020, jsou jednotlivé akční plány sestavovány až od roku 2021. Do té doby sloužily jako plánovací dokument pro …

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie? Číst více »

4.5.2 Vyhodnocuje městská část zatížení životního prostředí dopravou?

Navodná otázka 4.5.2 Městská část Praha 10 nevyhodnocuje zatížení životního prostředí dopravou. Tato problematika je řešena na úrovni hl. města Prahy. Liniové dopravní stavby jsou největším zdrojem znečištění i hluku na území městské části a tato problematika je hlavním městem dlouhodobě vyhodnocována. Kvalita ovzduší Emise sledovaných škodlivin z dopravy zahrnují emise měřené na křižovatkách, dále …

4.5.2 Vyhodnocuje městská část zatížení životního prostředí dopravou? Číst více »

4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?

Koncepce dopravy v hl. městě Praze je zakotvena ve strategickém dokumentu „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ a v několika dílčích dokumentech, které se týkají spravovaného území MČ Praha 10. Plán udržitelné mobility Prahy a okolí „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ je doposud posledním a nejaktuálnějším strategickým dokumentem v oblasti dopravy, který byl schválen v …

4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí? Číst více »

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?

BESIP má zpracovanou Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011–2020. MČ Praha 10 v minulosti podpořila řadu aktivit směřující k prevenci dopravních nehod. Většina aktivit byla zaměřena na děti a mládež, mimo jiné: Den s Besip Teamem Praha Cílem bylo poučení dětí o bezpečném chování na silnicích i upozornění na nebezpečí, které v silničním provozu může …

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)? Číst více »

4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?

Zklidňující opatření realizuje vlastník komunikace, tedy hl. m. Praha prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy. A to buď na základě stanovení užití dopravního značení a zařízení, které vydává příslušný správní úřad (městská část pro místní komunikace II. – IV. třídy a veřejné účelové komunikace, magistrát hl. m. Prahy pro místní komunikace I. třídy a …

4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)? Číst více »

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?

Tato problematika není v kompetenci MČ Praha 10, přesto může tuto oblast podporovat. V oblasti dobíjecích stanic je připravována spolupráce s producentem elektřiny. Je aktuálně projednáváno i zřízení jednoho místa. V případě CNG se situace jeví za dostatečnou z hlediska celopražských poměrů. Na Praze 10 jsou dle dostupných zdrojů celkem tři čerpací stanice CNG. V …

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)? Číst více »

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?

MČ Praha 10 provozuje na svém webu interaktivní mapu míst, kde aktuálně probíhají dopravní opatření. Mapa je velmi podrobná a eviduje následující informace: katastr, místo, popis události, popis stavu, trvání, investor, odpovědný pracovník investora, zhotovitel, odpovědný pracovník zhotovitele. Dále se městská část v rámci přípravy „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ zpracovala v …

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře? Číst více »

4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?

Primárně je nutné, aby zvyšování výkonů v městské hromadné dopravy podporovalo vedení hl. m. Prahy formou rozpočtového zajištění (např. i formou spoluúčasti ze strany dotčené/dotčených městské/městských části/částí). V posledních letech jsou výkony neustále navyšovány ve všech trakcích veřejné dopravy včetně železniční dopravy. Zvyšování výkonů městské hromadné dopravy musí probíhat formou optimalizace a rozumné alokace a …

4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)? Číst více »

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?

Plánování dopravy a mobility na celopražské úrovni Na úrovni hl. města Prahy existuje řada strategických dokumentů, které se věnují integrovanému plánování dopravy a mobility a jsou navzájem provázány. Jedná se zejména o tyto dokumenty: Strategický plán hl. města Prahy (aktualizace 2015, realizační program 2018), Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (2019), Dopravní plán hlavního města …

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility? Číst více »