1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?

Ano, v květnu a červnu 2019 bylo mezi obyvateli MČ Praha 10 provedeno dotazníkové šetření s cílem zhodnotit 2 z 10 standardizovaných evropských indikátorů (European Common Indicators – ECI) používaných pro hodnocení místní udržitelnosti.

1. Spokojenost občanů s místním společenstvím (ECI A.1)

2. Mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Praha 10 (ECI A.3)

Dotazníkové šetření bylo provedeno na vzorku 504 obyvatel MČ Praha 10 pomocí standardizovaného dotazníku, kdy samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru s využitím proškolených tazatelů.

Výsledky měly ilustrovat vedení městské části postoje preference a názory obyvatel města na jednotlivé tematické oblasti a následně i posloužit jako podklad nebo inspirace orgánům městské části při přijímání konkrétních opatření a rozhodnutí. Cílem vedení MČ Praha 10 je ankety aktualizovat každé tři roky.

Od roku 2007 také Úřad MČ Praha 10 provádí v pravidelném dvouletém cyklu Anketu spokojenosti občanů s kvalitou poskytovaných služeb úřadu. Toto měření probíhá na základě vytvořené vlastní metodiky a výsledky jsou zveřejňované v ročních zprávách z přezkoumání QMS. Od roku 2011 je používána stejná metodika měření pro možnost porovnávání výsledků v čase. V této anketě mohou občané formou anketních lístků sdělit vedení MČ Praha 10 důvod návštěvy radnice, vyhodnotit (oznámkovat) kvalitu poskytovaných služeb a vyjádřit svůj názor na přístup a jednání úředníků. Anonymně mohou vyjádřit důvody své spokojenosti či nespokojenosti a připsat připomínky a návrhy na zlepšení. Mohou touto formou vyjádřit pochvalu i konkrétním úředníkům úřadu.

V rámci přípravy Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 v létě 2019 se uskutečnilo dotazníkové šetření mezi různými cílovými skupinami. Jednalo se o šetření mezi rodinami, spolky a organizacemi a také mezi podnikateli. Výstupy z těchto šetření se staly podkladem pro návrhovou část připravovaného strategického plánu. 

V létě roku 2019 měli obyvatelé Desítky možnost vyjádřit svou spokojenost se životem v Praze 10 také formou pocitové mapy.Občané aktivně reagovali a v mapě nám zanechali 7 200 podnětů. 

Další možností pro sdělení spokojenosti obyvatel byla osobní setkání občanů s vedením MČ Praha 10 v ulicích Prahy 10, ve školách a knihovnách. Byla vytvořena i online možnost napsat svůj podnět. Výstupem bylo 1 200 podnětů, které jsou shrnuty v materiálu nazvaném Co zlepšit na Desítce.