1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?

MČ Praha 10 má od roku 2011 (usnesení Rady MČ Praha 10 č. 956 ze dne 5. 10. 2011) zpracovaný dokument s názvem „Protikorupční strategie MČ Praha 10“, který definuje protikorupční opatření včetně kontroly jejich účinnosti. Opatření jsou pravidelně každoročně vyhodnocována zprávou o jejím plnění.

Jednotliví vedoucí odborů a vedoucí oddělení zvláštních organizačních jednotek (Kancelář tajemníka a Kancelář starostky) pravidelně každý rok do konce měsíce února vyhodnocují veškerá protikorupční rizika v rámci jimi řízeného útvaru za uplynulé období. Následně Odbor kontroly a komunikace na základně těchto podkladů zpracuje aktualizaci korupčních rizik, ve které pojmenuje, vydefinuje a případně upraví jednotlivá korupční rizika. Na základě zjištěných údajů a souhrnné zprávy interního auditora ÚMČ o vyhodnocení korupčních rizik jsou pak tajemníkovi a Radě MČ navrhovány případné změny Protikorupční strategie a nová opatření vedoucí k omezení pravděpodobnosti vzniku a rozvoje korupčního jednání na ÚMČ Praha 10.

Městská část má od roku 2000 schválený „Etický kodex“, který je součástí pracovního řádu a stanovuje zásady chování a jednání zaměstnanců městské části Praha 10 zařazených do Úřadu městské části Praha 10 (dále jen zaměstnanci úřadu). Tento kodex je základní normou jejich vystupování především vůči veřejnosti.

Výkon veřejné správy je službou občanům. Základními zásadami, jakož i hodnotovými kritérii při výkonu veřejné správy, jsou zákonnost, kvalita a efektivnost práce a etický výkon práce (zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu). Dalšími zásadami jsou informační otevřenost, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost. Zaměstnanci úřadu jsou rovněž povinni usilovat o zachování dobrého jména Úřadu městské části Praha 10.

Pro uplatnění těchto zásad a pro efektivní výkon veřejné správy přispívá ze strany vedení úřadu především tvorba podnětného pracovního prostředí a rovný přístup k zaměstnancům s důrazem na hodnocení dle odvedené práce, ze strany zaměstnanců pak zejména dodržování základních principů etické komunikace na svém pracovišti.

Vytváření vzájemné důvěry, úcty a spolupráce je základem dobrých mezilidských vztahů na pracovišti a rozvoje kultury při výkonu veřejné správy.

Plné znění etického kodexu je zveřejněno v rámci intranetových stránek MČ Praha 10.