Pracovní skupina E: Zdravotnictví, sociální oblast, rodina, bezpečnost, bydlení

Tvoříme společně s odborníky návrhovou část Strategického plánu. Pracovní skupinu E: “Zdravotnictví, sociální oblast, rodina, bezpečnost, bydlení” tvoří zástupci vedení MČ Praha 10, ÚMČ Praha 10, komisí a výborů MČ Praha 10, IPR Praha, spolků, policie, Fakultní nemocnice Vinohrady, organizací a odborné veřejnosti.

Pracovní skupina se bude věnovat následujícím tématům udržitelného rozvoje, a to dle Metodiky hodnocení udržitelných měst:

1. Správa věcí veřejných
5. Zdraví
9. Sociální prostředí

Cíle pracovní skupiny:

  1. Sdílí strategie a nápady zainteresovaných aktérů,
  2. podílí se na tvorbě vize městské části,
  3. vyjadřuje se k SWOT analýze,
  4. podílí se na tvorbě cílů strategie, jednotlivých opatření a indikátorů strategie,
  5. navrhuje projekty se zařazením do Akčního plánu nebo do zásobníku projektů,
  6. podílí se na tvorbě Plánu implementace strategie.

Podklady pro práci pracovní skupiny

Doplňující informace

Analytická část strategického plánu: Analytická část představuje stručnou a výstižnou charakteristiku městské části Praha 10, zpracovanou dle „Metodiky hodnocení udržitelných měst“. Analýza se maximálně soustředila na stav udržitelného rozvoje v 11 oblastech života městské části. Udržitelný rozvoj, takto komplexně pojatý, by mohl být a měl být promítnut do cílů a strategie městské části. Analýzu můžete komentovat do 22. září 2019.

Zápisy

Prezentace – první zasedání pracovní skupiny E (25. září 2019)

Zápis ze setkání: pracovní skupina E (25. září 2019)

Zápis ze setkání: pracovní skupina E (23. října 2019)