9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel s místem, ve kterém žijí? (sousedské vztahy, kulturní vyžití, kvalita okolního prostředí – čistota, zeleň, graffiti apod.)

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku použitého i v jiných městech ČR. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a zaznamenává odpovědi dotázaného) s využitím proškolených tazatelů. Šetření bylo provedeno v ulicích městské části v průběhu května a června roku 2019 mezi vybranými obyvateli městské části.

Respondenti (obyvatelé starší 18 let) byli vybráni kvótním výběrem dle základních charakteristik (věk, pohlaví a místní část). Cílem bylo získat více jak 500 správně vyplněných dotazníků. Výsledky dotazníkového šetření jsou primárně zpracovávány v prostředí programu MS Access do databáze vytvořené CI2, o. p. s. Celková spokojenost dotázaných občanů je 79,4 %.

MČ Praha 10 plánuje šetření každé dva roky opakovat. 

Jak jste spokojen(a) s MČ Praha 10, jako s místem, kde žijete či pracujete?

34,1 % velmi spokojen

45,3 % mírně spokojen

20,4 % mírně nespokojen

0,2 % velmi nespokojen

Jak jste spokojen(a) s/se:

(10 –největší spokojenost; 0–nejmenší spokojenost)

Mezilidskými vztahy 7,0

Možnostmi provozovat své záliby a koníčky 7,1

Se základními veřejnými službami 7

Kvalitou okolního životního prostředí 7,2

Pracovními příležitostmi 6,8

Možností účastnit se místního plánování             6,6

Jak jste spokojen(a) s/se:

(10 –největší spokojenost; 0–nejmenší spokojenost)

Mateřskými školkami 6,7

Základními školami 6,8

Středními školami 6,9

Fungování Městské policie 6,8

Fungování MČ Praha 10 7,0

Zdravotními službami 6,9

Sociálními službami 6,6

Úklidem a údržbou města 6,7

Tříděním odpadů a jejich odvozem 6,7

Jak jste spokojeni se službami, které nabízí MČ Praha 10

(10 –největší spokojenost; 0–nejmenší spokojenost)

Dostupnost služeb 6,9

Spolehlivost služeb 6,9

Čekací doba 6,9

Rychlost obsluhy a její vstřícnost 6,6

Doba vyřízení 6,8

Kompetence a způsobilost zaměstnanců ÚMČ Praha 10 7,0

Technické vybavení ÚMČ Praha 10 7,0

Prostředí ÚMČ Praha 10 6,8

Hodnocení kvality služeb –Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb

(10 –nejvíce kvalitní až 0 –nejméně kvalitní)

Kino                                                                                     6,9

Informační centra (Malešice, Vršovice) 6,6

Knihovny                                                                           6,8

Kulturní dům Barikádníků                                           6,6

Bazén                                                                                  6,1

Divadla                                                                               7,0

Sportovní zařízení                                                          7,2

Hodnocení kvality prostředí –Zhodnoťte kvalitu následujících položek

(10 –nejvíce kvalitní až 0 –nejméně kvalitní)

Stav veřejných parků, zeleně obecně                   7,2

Stav veřejných prostranství (náměstí, ulice)      7,0

Zastavené prostory (zastavěné plochy, výstavba)           6,7

Svoz a třídění odpadu                                                  6,5

Čistota městské části                                                    6,5

Kvalita ovzduší                                                                6,8