9.3.4 Přispívá komunitní politika městské části k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními kategoriemi lidí v městské části?

Komunitní politika obce k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel je řešena zejména v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb (dále KPSS). Tento proces je na území MČ Praha 10 realizován již od roku 2004, a to za spolupráce občanů, poskytovatelů sociálních a návazných služeb a vedení MČ Praha 10. Všechny zjištěné potřeby jsou na jednáních pracovních skupin KPSS řešeny společně s občany a poskytovateli služeb, kdy po vzájemné dohodě všech aktérů dochází k návrh řešení a následnému zavedení služby. Mapování potřeb probíhá průběžně v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb, kde v současnosti působí čtyři pracovní skupiny:

  • „senioři“,
  • „osoby se zdravotním postižením“,
  • „rodina, děti a mládež“,
  • „osoby ohrožené sociálním vyloučením“.

Nástroje a aktivity směřující k odstraňování sociálních bariér jsou podrobně popsány v části Sociálně vyloučené osoby a lokality (otázka 9.3.1).

Všechny aktivity MČ Praha 10 v celkovém kontextu podporují dobrou komunikaci osob se specifickými potřebami. MČ Praha 10 úzce spolupracuje a podporuje neziskové organizace, které se danou problematikou zabývají. Podpora odstraňování bariér je uvedena ve „Střednědobém plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2021–2024 v prioritě 6.

MČ tuto problematiku uchopuje v podobě nástrojů realizace:

  • Nástroji dotační politiky, zejména v oblastech podpory KULTURA a SPORT, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS, Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Zde jsou realizační nástroje zejména v dotačních tematických oblastech:

Tematická oblast: 1.1 Provoz kulturních zařízení a tematická oblast: 1.2. Kulturní akce

Tematická oblast: 2.1. Podpora organizované sportovní činnosti dětí a mládeže, dále Tematická oblast: 2.2. Pravidelná organizovaná volnočasová činnost, Tematická oblast: 2.3. Pořádání jednorázových sportovních a volnočasových akcí pro širokou veřejnost. Tematická oblast: 2.4. Podpora sportovní a volnočasové činnosti handicapovaných sportovců

Je zde také oblast podpory – Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Kde se podporují projekty:

  • konkrétních drobných Projektů a opaření pro zlepšení stavu životního prostředí na území MČ Praha 10;
  • environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání občanů MČ Praha 10;
  • dalších Projektů, které naplňují cíle udržitelného rozvoje v oblasti ochrany životního prostředí.

Tematická oblast: 4.1. Opatření pro zlepšování stavu životního prostředí MČ Praha 10, která obsahuje podkapitoly:

4.1.1. Podpora komunitních zahrad a zahrádkářských kolonií 4.1.2. Podpora úprav a rekultivace předzahrádek a vnitrobloků přístupných široké veřejnosti 4.1.3. Podpora živočichů ve městě

Tematická oblast: 4.2. Podpora občanského povědomí v oblastech ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje na Praze 10:

4.2.1. Jednorázové vzdělávací a osvětové akce s ekovýchovným zaměřením 4.2.2. Systematické aktivity s ekovýchovným zaměřením 4.2.3. Podpora využití volného času mládeže směrem k ochraně přírody a životního prostředí v Praze 10 4.2.4. Podpora bezobalového a šetrného hospodaření v MČ Praha 10

Je na místě upozornit v tomto kontextu také na významnou oblast dotační podpory – kapitolu „SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ“, která zahrnuje také výše uvedené skupiny obyvatel. Sociální programy pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodnění, sociální programy na podporu rodiny, dále preventivní programy a adiktologické služby.

  • Aktivní pracovní náplň na pozici Koordinátor sousedských aktivit, která zahrnuje podporu komunitních projektů, právě typu sousedská setkávání, projektů a akcí na propojování různých generačních skupin také se zaměřením na seniorní obyvatele MČ, dále akce na propojení národnostních a náboženských skupin s majoritní společností.

Pandemická situace zasáhla samozřejmě i do realizace procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb. V roce 2020 neproběhla osobní setkání v rámci jednotlivých pracovních skupin. Naopak se posílila spolupráce při řešení problémů spojených s pandemií, jednotlivé organizace i prostřednictvím odboru sociálního nabízely své služby, přizpůsobené aktuálním potřebám a situaci. Na Odboru sociálním vznikl neformální katalog těchto služeb, které sociální pracovníci zprostředkovávali svým klientům podle jejich potřeb.

Dané problematice se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných služeb).