9.2.4 Zajišťuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni?

Podpora specifických skupin obyvatel je primárně řešena v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb (dále i KPSS). Tento proces je na území MČ Praha 10 realizován již od roku 2004, a to za spolupráce občanů, poskytovatelů sociálních a návazných služeb a vedení MČ Praha 10. Všechny zjištěné potřeby jsou na jednáních pracovních skupin KPSS řešeny společně s občany a poskytovateli služeb, kdy po vzájemné dohodě všech aktérů dochází k návrhu řešení a následnému zavedení služby.

Řešení specifických potřeb skupiny obyvatel nacházejících se v obtížné životní situaci a ohrožené skupiny je zakotveno ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných služeb).

Mapování potřeb probíhá průběžně v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb, kde v současnosti působí čtyři pracovní skupiny:

 • „senioři“,
 • „osoby se zdravotním postižením“,
 • „rodina, děti a mládež“,
 • „osoby ohrožené sociálním vyloučením“.

Pro občany MČ Praha 10 je vytvořena rozsáhlá síť sociálních a návazných služeb (cca 100 poskytovatelů sociálních a návazných služeb), a to včetně služeb zaměřených na specifické cílové skupiny osob. Cílem KPSS je, aby zde byly zastoupené služby potřebné a v požadované kvalitě.

Zajištění kvalitní a dostupné sítě sociálních a návazných služeb považuje MČ Praha 10 za jednu ze svých priorit, proto poskytovatelům uvedených služeb poskytuje podporu prostřednictvím dotačního řízení. Finanční prostředky vyčleněné na podporu sociálních a návazných služeb z rozpočtu MČ Praha 10 se každoročně zpravidla navyšují (2013 – 900 000 Kč, 2014 – 2 993 000 Kč, 2015 – 2 606 000 Kč, 2016 – 3 193 000 Kč, 2017 – 8 200 000 tis. Kč, 2018 – 9 648 200 Kč, 2019 – 10 343 200 Kč, 2020 – 10 217 200 Kč). V rámci dotačního řízení v roce 2020 MČ Praha 10 podpořila celkem 114 projektů, a to 102 projektů v jednoletém programu a 12 v programu víceletém.

Dále MČ Praha 10 od roku 2014 zajišťuje službu bezplatného právního poradenství, která je určena občanům Prahy 10 – klientům odboru sociálního, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. K právnímu poradenství zájemce objednávají sociální pracovníci. V roce 2017 bylo podpořeno celkem 127 osob, v roce 2018 celkem 110 osob, v roce 2019 celkem 101 osob a v roce 2020 celkem 36 osob). Poskytování bezplatného právního poradenství bylo v roce 2020 významně ovlivněno nepříznivou epidemickou situací. Nejvíce uskutečněných konzultací (rozsah jedné konzultace je 60 minut) se týkalo problematiky bytů a nemovitostí (30 případů/2017, 29 případů/2018, 34 případů/2019, 10 případů/2020). Jednalo se zejména o problematiku nájmu, nájemních smluv, vlastnictví a spoluvlastnictví nemovitostí. Druhou nejčastěji zastoupenou oblastí, ve které byly právní služby poskytovány, byla finanční problematika (26 případů/2017, 18 případů/2018, 12 případů/2019, 9 případů/2020). Dotazy se nejčastěji týkaly dluhů, exekučních řízení, daní či pojištění. Časté zastoupení měla i problematika práva rodinného.

Od roku 2018 zavedla MČ Praha 10 ve spolupráci s Tichým světem o.p.s. službu pro neslyšící – online tlumočení prostřednictvím Tiché linky, kdy se neslyšící, komunikující českým znakovým jazykem, mohou s žádostmi (občanské průkazy, cestovní pasy, sociálně-právní záležitosti, bytová agenda apod.) obrátit na svého úředníka. Zavedení této služby je dalším krokem k bourání komunikačních bariér mezi úřady a jejich neslyšícími klienty.

Městská část Praha 10 již řadu let finančně podporuje děti s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny. Finanční podpora je určena dětem, které jsou držiteli platného průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P, plní školní docházku denní formou a mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 Dotační program městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin. Od roku 2020 se podařilo finanční podporu pro děti s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny ještě navýšit: finanční podpora pro školní rok 2019/2020 činila za jedno pololetí školního roku částku 20 000 Kč, pokud dítě s těžkým zdravotním postižením plnilo školní docházku denní formou ve škole, která se specializuje na práci s dětmi se zdravotním postižením a částku 25 000 Kč za jedno pololetí školního roku, pokud dítě plnilo školní docházku denní formou ve škole, která není zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením.

MČ Praha 10 považuje za potřebné podporovat služby pro ohrožené děti a rodiny, proto poskytuje dary organizacím, které poskytují specifické služby pro ohrožené děti a rodiny.

V návaznosti na výstupy komunitního plánování sociálních a návazných služeb působí na území MČ Praha 10 od roku 2012 terénní program pro děti a mládež, jehož smyslem je předcházet sociálně rizikovému chování dětí a mládeže a s tím souvisejících problémů jako je vandalství, užívání návykových látek a jejich prodej aj.

Od roku 2014 působí na území MČ Praha 10 terénní program pro osoby bez přístřeší. Osobám z cílové skupiny byly služby poskytovány anonymně, zdarma, dobrovolně (ze strany klientů), s respektem ke každému klientovi. Hlavními cíli sociální práce s klienty terénního programu byla minimalizace sociálních rizik jejich způsobu života, motivace k řešení nepříznivé sociální situace, zajištění sociálního poradenství, nejnutnějšího zdravotnického ošetření přímo v terénu a poskytování nezbytné materiální pomoci – stravy (polévka, čaj, potraviny), ošacení, hygienických potřeb a v rámci ošetření také zdravotnických potřeb. Terénní program považuje městská část Praha 10 rovněž za preventivní opatření směrem k „běžné“ veřejnosti, a to v oblasti zdravotní (šíření infekčních chorob) a rizikových sociálních jevů, které s bezdomovectvím souvisí (např. drobná kriminalita, žebrání).

Terénní program pro osoby bez přístřeší

Počty kontaktů terénních programů

Období2017201820192020
Celkový počet kontaktů591607611648
Počet kontaktů zdravotníka1213235
Počet protipožárních opatření v místě přespávání lidí bez domova (protipožární prevence)1311
Počet vydaných pozvánek do nízkoprahového denního centra (pozvánky byly vydány pouze zcela novým klientům, a to pouze v případě, že služby denního centra nevyužívali)3691
Počet doprovodů na úřední jednání, k lékaři, do zařízení sociálních služeb29273519

Dále MČ Praha 10 významně podporovala formou dotačního řízení zavedení a udržení mobilních týmů pro osoby s duševním onemocněním. Na území MČ Praha 10 působí týmy dva. Konkrétně se jedná o komunitní tým organizace Eset Help (Strašnice, Malešice, Záběhlice) a komunitní tým organizace Fokus Praha (Vršovice, část Vinohrad, Michle).

Městská část Praha 10 má projekt „Program podpory studia“. Program je pro děti odcházejících z dětských domovů a dětí, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou, který je podpoří v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole mající své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Cílem Programu podpory studia je poskytnout podmínky pro úspěšné absolvování studia a získat vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání, které jim umožní lépe se uplatnit na trhu práce. MČ Praha 10 poskytuje studentům zapojeným do programu bezplatné ubytování ve Studentském domě v Záběhlické ulici. Studenti zařazení do Programu podpory studia mají z prostředků MČ Praha 10 hrazeno školné, poplatky za studium, a dále náklady spojené s ubytováním ve Studentském domě.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace se sídlem Sámova 7, je zřízena městskou částí Praha 10 a slouží hlavně občanům Prahy 10, jako organizace s širokým okruhem činností. Hlavním posláním a účelem organizace je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou částečně nebo úplně odkázáni na pomoc jiných.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. seniorům a osobám se zdravotním postižením zajišťuje tyto pečovatelské služby:

 • Domácí zdravotní péče
 • Domovy pro seniory (3)
 • Domovy se zvláštním režimem (2)
 • Odlehčovací služby
 • Byty zvláštního určení
 • Kluby pro seniory (5)
 • Jídelny
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek

MČ Praha 10 podporuje od roku 2014 finančním darem uživatele sociální služby tísňová péče. Hlavním cílem projektu je podpořit osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením, jež mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a využívají tísňovou péči, a to prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociální služby.

Počty podpořených osob – tísňová péče

RokPočet přijatých žádostíPočet schválených žádostíPočet uzavřených smluvVýše vyplacených finančních prostředků v Kč
2014747070175 200
2015796867172 450
2016817775199 810
2017978986223 642
2018696767159 621
2019817775190 471
2020827676190 190

S účinností od 1. 11. 2012 občané nad 75 let věku. Na základě objednávky služby „Pojízdného úřadu“ jsou v domluveném termínu vysíláni zaměstnanci úřadu ke klientovi domů popř. do zdravotnického zařízení, kde s nimi jeho úřední záležitost vyřídí (služba je vykonávána pouze v územním obvodu městské části Prahy 10).

Je možné vyřídit:

 • žádosti o OP,
 • doručení OP,
 • ověření podpisu,
 • Výpis z katastru nemovitostí,
 • Výpis z rejstříku trestů,
 • Výpis z obchodního rejstříku,
 • Výpis ze živnostenského rejstříku,
 • Výpis z bodového hodnocení osob,
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
 • Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH,
 • podání žádosti o invalidní vyhrazené stání (+pomoc s výběrem vhodného místa),
 • pomoc s vyplněním žádosti o uzavření výpůjční smlouvy s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy,
 • doručení vydaného rozhodnutí, na vyžádání,
 • dočasné zakrytí značky v době nepřítomnosti vozidla, na vyžádání.

Občané žijící na MČ Praha 10 se mohou se všemi dostupnými informacemi seznámit na webových stránkách MČ Praha 10. Významným zdrojem přenosu informací ze sociální oblasti je sociální a zdravotní portál, kde informace aktualizují sociální pracovníci odboru sociálního již od roku 2013. V roce 2019 i 2020 byly průběžně zpracovávány e-maily, doručené do portálové pošty – jedná se o dotazy občanů a informace neziskových organizací. Odpovědi na případné dotazy vyřizují pověření pracovníci Odboru sociálního ÚMČ Praha 10 v návaznosti na téma dotazu. Do pošty sociálního a zdravotního portálu bylo v roce 2020 doručeno celkem 60 příspěvků, na které bylo odpovězeno.

Dále MČ Praha 10 od roku 2010 vydává katalog sociálních a návazných služeb.

Jedná se o dokument, který je k dispozici v tištěné i elektronické podobě a je distribuován občanům MČ Praha 10 prostřednictvím poskytovatelů sociálních a návazných služeb a praktických lékařů z Prahy 10:

 • v roce 2017 bylo zhotoveno 3 000 ks aktualizovaného Katalogu sociálních a návazných služeb,
 • v roce 2018 bylo zhotoveno 3 000 ks aktualizovaného Katalogu sociálních a návazných služeb,
 • v roce 2019 bylo zhotoveno 3 000 ks aktualizovaného Katalogu sociálních a návazných služeb,
 • v roce 2020 bylo zhotoveno 3 000 ks aktualizovaného Katalogu sociálních a návazných služeb.

Veletrh sociálních a návazných služeb patří k významným příležitostem, jak lze předat na jednom místě co nejvíce informací a navíc dát občanům možnost seznámit se s činností poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Premiérový veletrh se konal v roce 2012. V roce 2020 se z důvodu nepříznivé epidemické situace veletrh nekonal.

MČ Praha 10 v rámci spolupráce s poskytovateli sociálních a návazných služeb po dohodě a na základě zaslaných podkladů zveřejňuje na webových stránkách MČ Praha 10 akce spolupracujících organizací. V roce 2019 bylo zveřejněno 78 akcí a v roce 2020 celkem 38 akcí.

Ve spolupráci se sociálními pracovníky jednotlivých oddělení Odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10 probíhají aktualizace informací na sociálním portálu, jsou vydávány letáky k problematice sociálně-právní ochrany dětí, k agendám oddělení sociální práce, k projektům MČ Praha 10 v sociální oblasti, k činnosti příspěvkových organizací (CSOP v Praze 10 a k LDN Vršovice). V rámci Katalogu sociálních a návazných služeb dostávají občané informaci o činnosti poskytovatelů sociálních a návazných služeb, obdobně prostřednictvím Adresáře služeb pro děti a mládež v tíživé situaci.

MČ Praha 10 využívá široké spektrum podpory občanům se zaměření na specifické skupiny obyvatel. Na aktivitách a konkrétní pomoci spolupracuje s odborníky přímo z Úřadu MČ Praha 10 a z dalších organizací.

MČ Praha 10 oceňuje každoročně poděkováním práci dobrovolníků a pěstounských rodin. Kontakty na organizace pro pomoc při domácím násilí.

Požadavky na sociální práci se stále zvyšují a bylo by potřebné zvýšit počet sociálních pracovníků, a to i s ohledem na nově zavedené zásady pro přidělování bytů ze sociálních důvodů. Typové pozice jako koordinátor seniorů apod. nejsou potřebné. V rámci KPSS působí 4 pracovní skupiny (senioři, RDM, OZP a OOSV) a každá skupina má svého garanta. Kapacita a objem sociální práce vyplývá z přiložené statistiky pro MPSV ČR (2020): 

MPSV 2020