8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?

Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025:

V průběhu roku 2015 byl zpracován podklad pro zpracování Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10, a to Analýzu a návrhy dlouhodobé perspektivy a priorit při řešení kulturní politiky na území městské části Praha 10. Součástí analytických prací bylo i mapování názorů a povědomí v oblasti kultury mezi občany městské části Praha 10. Cílem bylo zmapovat názory a postoje široké veřejnosti městské části ke stavu a směřování kulturních aktivit na jejím území. Pro získání informací bylo využito dotazníkového šetření, v rámci kterého byly dotazníky zveřejněny na webových stránkách a rozdány na školách, informačních kancelářích apod. Názory občanů byly zjišťovány rovněž formou kulatých stolů při setkání se zástupci kulturních subjektů působících na území městské části Praha 10.

V jednotlivých lokalitách byla následně, pro získání dalších názorů k dopracování materiálu, realizována setkání (kulaté stoly) se zástupci odborné veřejnosti a aktivních spolků, v rámci kterého byly otázky týkající se dopracování Koncepce diskutovány.

Během roku 2020, konkrétně v červenci a září se uskutečnila série šesti setkání s kulturními aktéry přímo v  konkrétních lokalitách MČ Praha  10. Tyto lokality konkrétně byly: Zahradní Město a Záběhlice, Vršovice, Strašnice, Malešice, Skalka a Rybníčky, Bohdalec a  Slatiny.

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

V roce 2020 byl uplatněn Strategický plán rozvoje Prahy 10 pro období 2020–2030. Podněty ke strategickému plánu mohou občané, kteří zde žijí, pracují, o své okolí se zajímají a chtějí sdělit svůj názor a zkušenosti pro zlepšení kvality života, sdělit při sběru podnětů na veřejných setkáních v ulicích MČ Praha 10 a v budovách škol nebo vyplněním online formuláře v pohodlí domova. Dále se mohli občané zapojit do dotazníkového šetření mezi obyvateli městské části, které mělo za cíl zjistit míru jejich spokojenosti s životem ve městě. Dále měli možnost vyjádřit svůj názor v „pocitové mapě“.

Danému tématu se specificky věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (1. Praha 10 otevřená, 1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem, 1.1.2 Aktivní zapojení obyvatel do veřejného života).