9.2.6 Podílí se MČ spolu s jinými subjekty na podpoře dlouhodobé péče o staré, dlouhodobě nemocné či osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí? podporuje MČ rozvoj terénní profesionální péče (tzn. terénních sociálních a zdravotních služeb) a neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou? Zabývá se MČ problematikou umírání v domácím prostředí a rozvojem domácí paliativní a hospicové péče v území?

Je třeba zdůraznit, že za efektivní a fungující síť sociálních služeb je  plně zodpovědný Magistrát hl. města Prahy a je na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, povinen zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Jednotlivé městské části stejně tak jako MČ Praha 10 tuto síť doplňují tak, aby zajistily co nejlepší péči pro své občany. Propojování sociálních a zdravotních služeb je zejména v oblasti sociální práce naprosto nezbytné. MČ Praha 10 si potřebu zajištění fungující (propojené) sítě těchto služeb uvědomuje, proto je zřizovatelem nejen Léčebny dlouhodobé péče Vršovice, která se zaměřuje na služby zdravotní, ale i Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, které poskytuje jak registrované sociální služby, tak i služby zdravotní. Pečujícím osobám je věnována pozornost v rámci KPSS, kde se stále hledají možnosti jejich další podpory. Provázání sociálních a zdravotních služeb je velmi důležité a ke spolupráci dochází v rámci a v mezích zákona, a to zejména s ohledem na ochranu údajů. 

MČ Praha 10 podporuje aktivity v pečování o seniory, dlouhodobě nemocné a lidé se zdravotním postižením. Provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 (CSOP), které poskytuje kvalitní podporu a pomoc občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služby poskytuje ve formě pobytové, ambulantní i terénní. Provozuje mimo jiné kluby pro seniory a rozváží obědy do domácností

Distribuuje brožuru “Chci zůstat doma” (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2015), kde se čtenáři doví, jak na terénní sociální, zdravotní péči, praktické rady apod. Brožura je určená zejména seniorům a jejich blízkým. Brožura je ke stažení na webových stránkách Sociálního a zdravotního portálu

Lidem z ohrožených skupin je nabízeno bezplatné právní poradenství, pomoc v případě hledání bytu, sociální a finanční poradenství. Zároveň MČ Praha 10 poskytuje ve formě psychické podpory kontakty na Psychologické a psychiatrické ordinace a pracoviště

V roce 2017 vyhlásila MČ Praha 10 nový dotačního program pro oblast paliativní péče, čímž podpořila občany městské části Praha 10, kteří využívají služeb mobilního nebo lůžkového hospice, ale také poskytovatele těchto služeb.

Počty podpořených osob – paliativní péče

žádosti za obdobíRozhodnutí o výši přiznané dotace celkem **)Počet podpořených osob *)
III. Q 20179151326
IV. Q 20177918815
I. Q 201816286625
II. Q 201821476530
III. Q 201816594929
IV. Q 201814431518
I Q 20192627041
II Q 201912410030
III Q 201914930024
IV Q 201924040036
I Q 202025520040
II Q 2020211 70038
III Q 202029170042

*) jedná se o údaj, který odpovídá počtu osob, kdy není rozlišeno, zda jedna osoba byla podpořena v během roku dvakrát. **) jedná se o částku, která byla schválena ZMČ avšak je vyplacena rozpočtu MČ zpětně až po uzavření smluv. Konkrétně v roce 2020 vyplatil prostředky za období (4.Q 2019, 1.Q 2020 a 2.Q 2020). V roce 2020 bylo v rámci dotačního programu vyplaceno celkem 707 300 Kč.

Výše zmíněné služby a služby CSOP jsou podstatnou součástí Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024.

Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných služeb, 9.3. Příznivé prostředí a podmínky pro rodiny, 9.3.1 Systémově reagovat na potřeby rodin).