9.2.5 Podporuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?

 • Podpora mateřských/rodičovských center je jednou z priorit komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10. Ve „Střednědobém plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2017–2020“ je podpora uvedena v prioritě 3 „Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené“, a to pod opatřením 3.1 „Podporovat rodinná a komunitní centra“.

  MČ Praha 10 nyní připravuje koncepci rodinné politiky na základě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.3. Příznivé prostředí a podmínky pro rodiny, 9.3.1 Systémově reagovat na potřeby rodin). V roce 2019 realizovala MČ Praha 10 průzkum zaměřený na potřeby rodin na Desítce ve spolupráci se spolkem K2 a Jablíčkov. Celkem bylo odevzdáno 163 vyplněných dotazníků, které jsou podkladem i pro tvorbu Koncepce rodinné politiky. Dotazník byl propagován na webu www.praha10.cz/strategie a Facebooku MČ Praha 10, zároveň byl dostupný i v tištěné verzi v klubu K2 a Jablíčkov. Výsledky ankety naleznete v otázce č. 9.2.1.

  Městská část zřizuje 20 mateřských škol, přičemž celkový počet pracovišť je 30. Dále zřizuje městská část 13 základních škol a jedno školské zařízení – školní jídelnu. V letošním školním roce 2020/2021 se v MŠ vzdělávají i dvouleté děti (8), pokud to kapacita dovolila a 585 dětí ve věku od 3 let. Vzhledem k celkovému počtu dětí kolem 3 tis. v MŠ je složení dětí od 3 do 6 let rovnoměrné. Počty nepřijatých nejsou validní vzhledem k tomu, že rodiče podávají v rámci našich škol 2 a více žádostí o předškolní vzdělávání.

  MŠ a ZŠ v MČ Praha 10:

  MŠ obecní: počet 20, rejstříková kapacita 3106

  ZŠ obecní: počet 13, rejstříková kapacita 8000

  Dětské skupiny na území MČ Praha 10 zřizuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci.

  Kapacita školních družin je celkem 2993 míst v 95 odděleních. Některé školy poskytují i službu školního klubu, a to s ohledem na prostorové možnosti školy.

  Předškolní vzdělávání nebo péči poskytují fyzické či právnické osoby, některé jsou zapsané v rejstříku škol, jiné ne. Jedná se např.: Mateřskou školu speciální Diakonie ČCE Praha 5 v Saratovské ulici; Kouzelné školy – MŠ; Mateřská škola mašinka; Mateřská škola KIDS Company Praha; Mateřská škola LADA; BEEHIVE INTERNATIONAL SCHOOL; GENIUS Mateřská škola; Mateřská škola Sluníčka; Mateřská škola Barevná školička. Se školami, které nejsou zapojeny v MAP II (nejsou v rejstříku škol) nemáme kontakt.

  U DDM a ZUŠ nemáme informace.

  Kvalita MŠ a ZŠ MČ Praha 10 by měla být zlepšována i na základě Koncepcí rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020-2025 (1. Dobré materiální a technické podmínky pro vzdělávání, 1.1 Budování kapacit škol, 1.2 Vytvoření plánu oprav a investic). Aktualizované demografické statistiky naznačují, že současná kapacita je nedostatečná. MČ Praha 10 zpracovala dlouhodobý záměr s názvem ´kompletní obnova materiálně technické základny MŠ a ZŠ´. Jedná se o podrobný plán oprav, rekonstrukcí a výstavby budov mateřských a základních škol. Předpokládaný objem nákladů je (v současných cenách) více než 1,7 miliardy korun na deset let, rozpočet 2020 počítal s 86 miliony. Městská část bude u jednotlivých projektů usilovat o co nejvyšší využití dotací.

  Podpoře rodinných, mateřských a komunitních center se věnujeme v kapitole 9.2.1.

  MČ Praha 10 v minulých letech sama realizovala několik projektů zaměřených na podporu slaďování rodinného a pracovního života, které jsou podrobněji specifikovány v části Podpora mateřských center.

  V rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. působí Středisko služeb pro děti a rodiče – Dětské skupiny (Motýlci, Broučci a Sluníčka):

  • jsou určeny pro děti od 1 roku do 4 let, přednostně s trvalým pobytem v Praze 10,
  • kapacita 55 dětí, rozdělených do tří dětských skupin dle jejich věku,
  • kvalifikovaný personál – pracovnice v přímé péči,
  • vlastní kuchyň, strava podávána 4x denně, pravidelný pitný režim,
  • provozní doba 6:30–17:00 hod,
  • zajištění péče a všestranný rozvoj dítěte.

  Pohled na individuální schopnosti a potřeby dítěte (zdroj: MČ Praha 10)

  Rok20172018
  Počet žádostí7169
  Počet neuspokojených žadatelů2924
  Počet míst5555

  Návazné aktivity pro děti a mládež MČ Praha 10 podporuje prostřednictvím dotačního řízení z rozpočtu MČ Praha 10.
  Návazné aktivity pro děti a mládež byly zahrnuty zejména v projektech, které byly podpořeny v oblasti školství. V roce 2017 se jednalo celkem o 29 projektů v celkové výši 1 118 500 Kč a v roce 2018 se jednalo o celkem 31 projektů v celkové výši 1 280 000 Kč. Další aktivity pro děti a mládež, které mají charakter návazných, byly v letech 2017 a 2018 podpořeny i v rámci oblasti kultury, sportu, mládeže a volného času.

  MČ Prahy 10 již několik let finančně přispívá na vybavenost škol, na nákup pomůcek a učebnic (cca 3,1 mil. Kč v roce 2019 a 4,3 mil. Kč v roce 2020 v ZŠ a cca 5,4 mil. Kč v roce 2019 a 3,2 mil. Kč v roce 2020 v MŠ), ale také na platy učitelů, asistentů pedagoga, logopeda a ostatní zaměstnance (v roce 2019 to bylo 7,8 mil. Kč v ZŠ a 9,2 mil. Kč v MŠ).

  Finanční prostředky alokované na podporu výjezdů do školy v přírodě do Horského hotelu na Černou hory činili v roce 2019 cca 16,9 mil. Kč a pro rok 2020 pak cca 15,2 mil. Kč. Školy se aktivně zapojují do získávání dalších finančních prostředků, tj. mimo finanční prostředky státního rozpočtu nebo příspěvku zřizovatele. V mezích možností provozují doplňkové činnosti anebo se zapojují do výzev, grantů, projektů apod. vyhlašovaných MŠMT, MHMP apod. (Seznam dotačních výzev uveden jako příloha.)

  MČ Praha 10 průběžně monitoruje potřeby v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. V dané oblasti spolupracuje s organizacemi a institucemi působících v různých profesí (sociální služby, školství, bytová problematika, volnočasovém aktivity apod.)

  Kapacity školských zařízení

  V roce 2020 se podařilo umístit opět všechny děti, které na mají na umístění do předškolních zařízení ze zákona právní nárok, tzn. děti starší tří let. Ostatním, mladším dětem, byly doporučeny soukromé školy, kluby či dětské skupiny.

  Co se týká přijímání do prvních ročníků ZŠ, mají všechny školy pro případ potřeby udělenu výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě o 4. Ředitelé škol navíc vyšli vstříc s otvíráním nových tříd, ale tentokrát už i na úkor školních družin a odborných učeben. Blokovaná místa máme ještě tento rok v ZŠ Nad Vodovodem, odkud se ZŠ logopedická má odstěhovat v září 2022 a v ZŠ Olešská, kde je v celém křídle Klub K2, který se ale prozatím stěhovat nebude. K losování (i přes výjimku) došlo nakonec jen v ZŠ Karla Čapka.

  Nyní aktivně zjišťujeme ve spolupráci s řediteli škol děti, které se k povinné školní docházce v našich školách vůbec nehlásily a ani školy z jiných měst neposlaly informaci o vzdělávání dítěte jinde. Je jich kolem 400. V mateřských školách byla situace podobná.

  Mezitím začaly práce na stavbě MŠ Bajkalská (6 tříd), takže cca za dva roky budeme moci využívat tuto kapacitu a MŠ by nemusely přijímat děti na výjimku nad 24 dětí. Dětí, které se mají povinně předškolně vzdělávat a nevíme o nich je také kolem 400 – také s ředitelkami komunikujeme. Pokud by se tyto děti dostavily k zápisu v souladu se zákonem, nebudeme jim  moci vyhovět.

  • Od ledna 2020 je v provozu budova mateřské školy v Chotouňské ulici, která je pracovištěm mateřské školy v Hřibské. MČ Praha 10 tím získala 112 volných míst pro předškolní děti.
  • V prosinci 2020 byly zpracovány studie na možnost zvýšení kapacit základních škol, a to formou přístaveb. Možnosti byly nalezeny u budov základních škol v ulici Břečťanová, Vladivostocká, Hostýnská a U Roháčových kasáren. Po analýze byly vybrány dvě školy, a to v ulici Břečťanová a Hostýnská.
  • V květnu 2021 získala MČ Praha 10 investiční dotaci 80.000 tis. Kč na rekonstrukci budovy školy V Olšinách 200/69, přičemž kontrolní rozpočet rekonstrukce budovy je 205.000 tis. Kč bez DPH. Připravováno je výběrové řízení na dodavatele stavby.
  • V září 2021 byly zahájeny práce ke stavbě nové mateřské školy v Bajkalské ulici, která má nyní dočasně místo poskytovaného vzdělávání v budově mateřské školy ve Vladivostocké.
  • Po dobu rekonstrukce MŠ U Vršovického nádraží škola využívá pro své dvě třídy nově opravenou budovu v ulici Jasmínová.
 • Seznam dotačních výzev pro školy MČ Praha 10