8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?

Navodná otázka 8.4.4

MČ Praha 10 v rámci revitalizace brownfields snaží o jejich dočasné využití se zapojením místních sdružení, a to i formou přípravy coworkingových míst, workshopů a dočasných řešení využití ploch. Příkladem je realizace komunitní zahrádky na území VRÚ Bohdalec – Slatiny v rámci soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“, která podporuje aktivitu a zájem obyvatel městské části Praha 10 o úpravu veřejného prostoru, komunitní a sousedské akce a akce menšího rozsahu významné pro kulturní a společenský rozvoj městské části Praha 10. Zároveň městská část realizuje projekt Moje stopa – participativní rozpočet. 

V roce 2020 zároveň probíhala série aktivit oživení Malešického zámku. Občané Prahy 10 se měli možnost vyjádřit k záměru, jaké aktivity by bylo možné provozovat právě ve zmíněném zámku. Ve stejném roce byl pro nově rekonstruovaný objekt Kino Vzlet vysoutěžen provozovatel s velmi kvalitním kulturním programem celopražškého významu. 

Tématem se zabývá Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8.4 Praha 10 Kulturní, 8.4.1 Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území městské část, 8.4.2 Motivovat majitele památkově hodnotných objektů k citlivému přístupu při jejich užívání a obnově). 

Dále se kulturním objektům a jejich využití věnuje Koncepce rozvoje kultury Prahy 10 na období 2020-2030. (3. Kulturní objekty, 3.1 Zajišťovat vyhovující stav objektů ve správě MČ Praha 10, odpovídající uživatelským potřebám obyvatel hl. m. Prahy ve 21. století, 3. 2 Hledat strategická partnerství pro pronájem městských kulturních objektů, 3.3 Zajišťovat pro kulturní objekty ve vlastnictví MČ Praha 10 kvalitní řízení a strategii, jasnou programovou nabídku, která bude odrážet specifika lokality a bude hledat i přiměřené možnosti nabízet program celopražskému publiku, 3.4 Realizovat spolupráci s ostatními objekty na území MČ Praha 10, jejichž primárním účelem není kulturní činnost (např. Vršovický zámeček).