8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování mobiliáře městské části – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují v městské části další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru?

Údržba vyjmenovaných prvků je řešena v rámci agendy více odborů. Zejména Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje a Odboru kultury a projektů. V případě základního mobiliáře je zajišťována průběžná údržba i obnova (lavičky, koše, pítka, stojany na kola, informační tabule, kašny). U pomníků a pamětních desek se úpravy dělají dle aktuálního stavu.

U laviček a košů je ustálen základní model těchto prvků. V případě ucelenějších rekonstrukcí ploch je vždy mobiliář měněn za vysoce kvalitní mobiliář. Je též navázána spolupráce s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Praha na umisťování mobiliáře ze strany města.

Mezi projekty zvyšující atraktivitu města patří menší i větší počiny. Mezi větší patří rekonstrukce ploch. V posledních letech park Malinová – Chrpová, Malešický park, park U Vršovického nádraží, probíhající rekonstrukce náměstí u OC CÍL. Dále sem patří i připravované projekty např. revitalizace parčíku Rybalkova, úpravy podél toku Botiče. Pak sem ale patří i malé realizace, které zvyšují atraktivitu. Sem patří příprava rozšíření sítě pítek.

Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury, 8.1.1 Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj kulturních, komunitních a společenských aktivit obyvatel, 8.1.2 Systémová podpora rozvoje kultury v Praze 10, 8.2 Praha 10 kulturnější, 8.2.2 Podporovat kulturu po celém území Prahy 10). 

Kulturní akce a podporu kultury ve veřejném prostoru akcentuje Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025 (5. Kultura ve veřejném prostoru, 5.1 Podporovat a pozitivně usměrňovat snahu obyvatel participovat na zvelebování veřejného prostoru a pořádání kulturních a komunitních akcí ve veřejném prostoru, 5.2 Vnímat kultivovaný veřejný prostor jako základ kvality života ve městě, 5. 3 Podporovat umění ve veřejném prostoru).