8.3.2 Má městská část otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro kulturní projekty otevřený a transparentní?

Dotační programy MČ Praha 10 pro rok 2021 Dotační systém Prahy 10 je určen pro • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem na území MČ Prahy 10, • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem mimo území MČ Prahy 10, Projekt se uskuteční na území MČ Prahy 10 nebo je určen obyvatelům této městské části. Dotace není určena pro: • organizační složky státu, • příspěvkové organizace MČ Prahy 10, • politické strany nebo jejich stranické organizace Dotace jsou výhradně neinvestiční a je otevřen všem žadatelům, kteří splňují vypsaná kritéria a požadavky MČ Praha 10. Tyto jsou transparentně zdokumentovány a avizovány v zákonné lhůtě všem zájemcům o dotace MČ Praha 10 v příslušném vyhlášeném programu.

Dotační řízení MČ Praha 10 je transparentní. Úvodní fází je kontrola správnosti a formální úplnosti podaných žádostí včetně povinných příloh, kterou provede Odbor kultury a projektů ÚMČ Praha 10. Dále jsou žádosti, které splnily kritéria vstupní kontroly postoupeny Pracovní skupině hodnotitelů (pětičlenné skupině, kterou tvoří členové samosprávy; tyto členové jsou jenování Radou MČ Praha 10); při hodnocení projektů posuzují Pracovní skupiny hodnotitelů především • platnost či neplatnost podané Žádosti; • soulad Projektu s účelem vyhlášených dotačních programů a podmínkami příslušného programu; • soulad s prioritami (tj. důvody podpory) dotační politiky MČ Praha 10 pro rok 2021; • prokazatelné využití poskytnutých prostředků ve prospěch obyvatel MČ Praha 10; • řádné odůvodnění rozpočtu Projektu a jeho adekvátnost vč. přihlédnutí k celkovému objemu finančních prostředků určených pro příslušnou dotační oblast a výše spoluúčasti Žadatele.

Hodnocené žádosti jsou dále postupovány k projednání Výborům ZMČ. Výbor projedná hodnocené Žádosti předložené Pracovní skupinou hodnotitelů a doporučí příslušným orgánům samosprávy předložené Žádosti k podpoře. Pro uvedené oblasti Podpory jsou to Výbory ZMČ:
• Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, • Výbor sociální a zdravotní, • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu.

O poskytnutí Dotace a její výši rozhodují příslušné orgány samosprávy na základě doporučení Výborů ZMČ.
Rozhodováno je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury, 8.1.1 Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj kulturních, komunitních a společenských aktivit obyvatel, 8.1.2 Systémová podpora rozvoje kultury v Praze 10). 

Finanční podporu ze strany MČ Praha 10 řeší Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025 (6. Nástroje podpory místní kultury, 6.1 Utvářet stabilní systém finanční podpory včetně zavedení nového dotačního systému a  revize systému kulturních dotací s ohledem na priority podpory, 6.3 Nabízet materiální podporu aktivním subjektům a jednotlivcům).