8.2.1 Má městská část ve strategickém dokumentu (příp. jeho části pro oblast kultury) řešenu podporu nehmotného, příp. hmotného kulturního dědictví a přístup občanů k němu?

Městská část Praha 10 se nehmotnému a hmotnému kulturnímu dědictví věnuje ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8. Praha 10 kulturní, 8.4. Prezentovat nemovité kulturní dědictví a pečovat o něj, 8.4.1 Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území městské části, 8.4.2 Motivovat majitele památkově hodnotných objektů k citlivému přístupu při jejich užívání a obnově). Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020–2025 se věnuje kulturním objektů  v oblasti 3 Kulturní objekty (3.1 Zajišťovat vyhovující stav objektů ve správě MČ Praha 10, odpovídající uživatelským potřebám obyvatel hl. m. Prahy ve 21. století, 3.2 Hledat strategická partnerství pro pronájem městských kulturních objektů 3.3 Zajišťovat pro kulturní objekty ve vlastnictví MČ Praha 10 kvalitní řízení a  strategii, jasnou programovou nabídku, která bude odrážet specifika lokality a  bude hledat i  přiměřené možnosti nabízet program celopražskému publiku, 3.4. Realizovat spolupráci s  ostatními objekty na území MČ  Praha 10, jejichž primárním účelem není kulturní činnost (např. Vršovický zámeček)) a v příloze č. 2: Medailonky kulturních objektů. 

Oddělení památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10 navazuje kontakty s majiteli historických objektů a nabízí pomoc při řešení jejich problémů. V přípravě je celková strategie, která by měla být následně zapracovaná do „Programu regenerace Městských památkových zón“ (MPZ) a jeho indukcí i na oblasti mimo zónu na území MČ Praha 10. 

Specifikem v této oblasti je Radoz MČ schválený materiál “Programový záměr využití Čapkovy vily”, který je programovou vizí pro provoz vily Karla Čapka.