8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?

MČ Praha 10 má zpracovanou Koncepci rozvoje kultury pro období 2020-2025

Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 obsahově vychází z původního neschváleného dokumentu “Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10 na období 2018–2025” od zpracovatele MEPCO, s.r.o., jež byla realizována v  součinnosti s  Úřadem městské části Praha 10. Aktuální verze “Koncepce rozvoje kultury pro období 2020-2025” je doplněna zejména o výstupy z mapování kulturních aktérů v jednotlivých lokalitách (Zahradní Město a Záběhlice, Vršovice, Strašnice, Malešice, Skalka a Rybníčky, Bohdalec a  Slatiny), které proběhly formou místních participativních setkání. Následně byli ke kulatým stolům přizvání i zástupci úřadu i vedení městské částí Praha 10 (tzv. Radniční fórum). Poté proběhla prezentace pracovní verze Koncepce rozvoje kultury před komisí pro kulturu a udělování čestného občanství RMČ Praha 10.

Koncepce kultury tak akcentuje sdílenou vizi pro rozvoj kultury na území Prahy 10, pojmenovává klíčové priority a zároveň zmiňuje i dílčí  potřeby jednotlivých lokalit.

NÁVRHOVÁ část Koncepce pro rozvoj kultury byla zpracována v souladu s analytickými podklady plynoucími ze SWOT analýzy, realizované pro “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha pro období 2020–2030”, dále pak reaguje na realizované kulaté stoly v jednotlivých částech MČ Praha 10. Stejně tak reviduje SWOT analýzu týkající se kulturních zařízení na území MČ Praha 10 realizovanou společností MEPCO. Mezi další externí materiály, z kterých tento dokument vychází, patří rovněž Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy 2017–2021Generel veřejných prostranství Prahy 10 či Programové prohlášení Rady městské části Praha 10 2018–2022.

Koncepce je strukturována do šesti základních oblastí: Identita městské části, Kultura v lokalitách, Kulturní objekty, Kulturní akce, Kultura ve veřejném prostoru a  Nástroje podpory místní kultury. 

Kultuře se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ  Praha 10 pro období 2020–2030 (7. Praha 10 vzdělaná, 7.2 Škola v centru dění, 7.2.2 Školy jako lokální kulturně-vzdělávací centra, 8. Praha 10 kulturní, 8.1. Inspirující prostředí pro rozvoje kultury, 8.2 Praha 10 kulturnější). Cíle a  opatření v  jednotlivých oblastech Koncepce rozvoje kultury jsou uvedeny ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10. 

Autorsky se na zpracování materiálu podílel tým Ateliéru pro veřejnou debatu a Michaela Hečková. 

Koncepci rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020 – 2025 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 v říjnu 2019.