8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?

MČ Praha 10 zajišťuje mnoho aktivit, které jsou určeny pro občany napříč generacemi. V rozpočtu na kulturu jsou alokovány finanční prostředky na zajištění těchto aktivit. Celkově je v rozpočtu na rok 2020 alokována částka 9 348 000 Kč, v dotačním řízení pro kulturní spolky 7 000 000 Kč a v Zásobníku projektů 1 000 000. Celkem tedy 17 348 000 Kč.

Dále lze k “rozpočtu na kulturu” přičíst ještě příspěvek na provoz KD Barikádníků ve výši 4 000 000 Kč. 

Nejvýznamnější část v rozpočtu odd. kultury zabírají finanční prostředky na zajištění akcí „většího rozsahu“ pořádané Odborem kultury P10 ve spolupráci s externími dodavateli. Akce jsou určeny pro obyvatele městské části. Jedná se např. o Zahájení farmářských trhů na Kubánském náměstí, Májové slavnosti, Velikonoční trhy, Květinový bál pro seniory, dále Dětský den včetně programu, akce Kino na kolečkách – zajištění letního kina, akce Den IZS a mnoha dalších v průběhu druhého pololetí. Dále jsou v rozpočtu na kulturu alokovány prostředky na akce Cena bratří Čapků, výjezdní zasedání ředitelů ZŠ a MŠ Prahy 10, atd. Celkově je na uvedené akce alokována částka 4 292 000 Kč.

Další oblastí jsou občansko-společenské či ceremoniální akce, které zahrnují vítání občánků Prahy 10, setkání jubilantů dožívajících se 90 a více let, jubilejní svatby, setkání maturantů a předávání maturitních vysvědčení, cyklus komorních koncertů pořádaných pro širokou veřejnost. Na tyto aktivity je alokována částka 1 383 000 Kč.

Drobnější částky v řádu jednotek statisíců jsou určeny na výstavní činnost, tiskové služby zajišťující propagaci akcí pořádaných městskou částí, či je zde zahrnuto i pořádání dětského letního tábora v Krkonoších a letních pobytových turnusů pro seniory.

MČ Praha 10 dále podporuje široké spektrum organizací zajišťujících kulturní a volnočasové aktivity pro občany Prahy 10 formou poskytnutí finanční podpory v rámci Dotačního řízení.

Dlouhodobá finanční rozvaha MČ Praha 10 v oblasti podpory kultury je vedena přesvědčením, že rolí ÚMČ je zejména vytvářet prostředí, ve kterém se kultura bude moci svobodně rozvíjet a poskytnout dostatek finančních prostředků, které pokryjí relevantní poptávku. Vedle finančních nástrojů pak Praha 10 využívá i celou řadu nefinančních, jako např. podporu propagace či poskytování zvýhodněného nájmu v zájmu obce.