7.3.2 Nabízí městská část sama nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), statutárním městem) bezplatnou odbornou podporu (např. online poradnu, pravidelnou linku pomoci, odpovědní rubriku zpravodaje) občanům při řešení jejich problémů spojených s naplňováním principů udržitelného rozvoje (např. pomoc při likvidaci odpadu vč. nebezpečného, poradenství spojené s energetickými úsporami, informace o dobrovolnické práci, biopotravinách a další)?

MČ Praha 10 v určité míře nabízí odbornou podporu občanům při řešení jejich problémů spojených s naplňování principů udržitelného rozvoje.

V roce 2019 MČ Praha 10 otevřela Kontaktní centrum bydlení, které je určeno pro obyvatele městské části a jehož prostřednictvím je od té doby poskytováno základní poradenství v oblasti dostupného a sociálního bydlení na Praze 10.

Kontaktní centrum bydlení poskytuje také základní poradenství a zprostředkovává poradenství ve složitějších případech. Občanům tak nabízí například kontakt na právníka nebo občansko-právní poradnu, na sociální pracovníky, úřad práce, finanční poradenství, prevenci zadlužení a mnoho dalšího.

V obnoveném měsíčníku Praha 10 jsou pravidelně uveřejňovány informace týkající se svozu velkoobjemového či nebezpečného odpadu, případně rady a tipy, jak odpadu předcházet či redukovat.

Například v letním čísle sama svozová společnost AVE prostřednictvím sloupku vzdělává obyvatele Prahy 10, aby minimalizovali objem vyhazovaného odpadu (zejména sešlapáváním plastovým obalů a rozkládáním papírových krabic) s cílem předcházet přeplněným popelnicím na tříděný odpad – projekt Sešlápni to!

Městská část podporuje třídění odpadu a pravidelně informuje obyvatele o nových možnostech například o umístění separačních nádob přímo v bytových domech.  

Potřebné informace jsou uveřejňovány na webu MČ Praha 10, FB MČ Praha 10, Instagramu MČ Praha 10. Aktivní malešické spolky informují na svém webu. Pro informace o tvorbě, zapojení a naplňování strategického plánu MČ Praha 10 jsou vytvořeny webové stránky.

Dále jsou skrze webové stránky Odboru životního prostředí a rozvoje poskytovány obyvatelům Prahy 10 komplexní informace o odpadovém hospodářství, kompostování, údržbě zeleně či úklidu vozovek a chodníků.

MČ Praha 10 je též podporována prostřednictvím projektu „Ekoporadna Praha 10“, kterou od roku 2010 jako součást konsorcia pražského environmentálního poradenství Ekoporadny Pra­ha.cz zajišťuje bezplatně ZO ČSOP Natura, quo vadis? v Malešicích. Bezplatně jsou nabízeny rady či konzultace v tématech ochrany přírody a životního prostředí na území hl. m. Prahy, šetrného zahradničení a zvyšování městské biodiverzity. V roce 2020 byly oceněny Národní sítí Zdravých měst ČR jako příklad dobré praxe za přínos k udržitelnému rozvoji.

Určitá forma odborné podpory občanům je nabízena také prostřednictvím stánku v rámci spolupořádaného Dne Země nebo akce nazvané „Zahrada ve městě“ na Zahradním Městě.