7.3.1 Zajišťuje městská část systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje?

MČ Praha 10 v současnosti nezajišťuje systematickou přípravu vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje. V minulosti se například uskutečnilo jednorázové školení učitelů základních škol ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr, z.s. na téma hospodaření s vodou.

Téma vzdělávání, osvěty, proškolování pedagogů i žáků prolíná strategickými cíli dokumentu “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10

 • STRATEGICKÝ CÍL 1.1 KVALITNÍ RADNICE SLOUŽÍCÍ LIDEM

 • STRATEGICKÝ CÍL 2.2 AKTIVNÍ ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • STRATEGICKÝ CÍL 3.1 UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ÚŘADU A JEHO ORGANIZACÍ

 • STRATEGICKÝ CÍL 3.2 ODPOVĚDNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEDCHÁZENÍ JEJICH VZNIKU

 • STRATEGICKÝ CÍL 5.1 KVALITNÍ INFORMOVANOST, SPOLUPRÁCE A OSVĚTA V OBLASTI PREVENCE NEMOCÍ A PODPORY ZDRAVÍ

 • STRATEGICKÝ CÍL 7.1 INSPIRATIVNÍ A VSTŘÍCNÉ PROSTŘEDÍ OBECNÍCH ŠKOL S DOSTATEČNOU KAPACITOU

 • STRATEGICKÝ CÍL 7.2 ŠKOLA V CENTRU DĚNÍ

 • STRATEGICKÝ CÍL 8.2 PRAHA 10 KULTURNĚJŠÍ

 • STRATEGICKÝ CÍL 8.4. PREZENTOVAT NEMOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ A PEČOVAT O NĚJ

 • STRATEGICKÝ CÍL 9.2 BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY SKUPINY OBYVATEL

 • STRATEGICKÝ CÍL 9.3 PŘÍZNIVÉ PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY PRO RODINY

 • STRATEGICKÝ CÍL 10.1 PARTNERSTVÍM K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

 • STRATEGICKÝ CÍL 10.2 LOKÁLNĚ REAGOVAT NA ZMĚNY KLIMATU

 • STRATEGICKÝ CÍL 11.1 MODERNÍ ZPŮSOB PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU

Vzdělávání se také zabývá Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020 – 2025