7.2.1 Působí v městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Mapuje MČ činnosti, resp. témata, kterými se zabývají?

V hlavním městě Praze zajišťují střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové organizace, ale také školy a školská zařízení na základě svých školních vzdělávacích plánů Enviromentální vzdělávání, výchovu, osvětu a environmentální poradenství. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro VUR – členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina, Ekocentrum Podhoubí a Ekologické centrum, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr ekocentra ČSOP, Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro děti a mládež, akreditovaná ekocentra ČSOP, a Sdružení Tereza a další.

V MČ Praha 10 nabízí VUR Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr z Prahy 15 – Hostivaře, se kterým školy úzce spolupracují. Dále MČ Praha 10 historicky spolupracuje s místními organizacemi: Střediskem ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy se sídlem v Záběhlicích a ČSOP „Natura, quo vadis?“ z Malešic.

MČ Praha 10 podporuje v rámci dotačního řízení projekty NNO v oblasti životního prostředí a udržitelný rozvoj, kultura, sport, mládež a volný čas. Projekty jsou např. zaměřeny na osvětu v oblasti životního prostředí, zdravého životního stylu, na podporu sousedských setkávání, diskuzí o Praze 10, což vše směřuje k podpoře sounáležitosti obyvatel s Prahou 10 a uvědomění si potřeby udržitelného rozvoje Desítky.

Některé NNO spolupracují v oblasti VUR s místními školami, např. při kampani Den Země, Ukliďme Česko, zapojování žáků a studentů do projektů k oživení veřejných prostor a zjištění jejich vnímání a využívání (např. Gymnázium Přípotoční realizuje projekt ke zjištění užívání území v okolí Botiče, Heroldových sadů a vyhodnocují účelnost s návrhem budoucího rozvoje, projekt bude na podzim tohoto roku představen radním MČ Praha 10). Příklady spolupráce NNO a dalších organizací se školami pro VUR jsou uvedeny v části 7.1.1.

Městská část vyhodnocuje pouze aktivity organizací a center, která zřizuje, případně podporuje formou dotační podpory a následně plánuje změny a inovace do budoucna. Činnost organizací, které nezřizuje, nijak nevyhodnocuje a hodnocení si provádějí samy organizace v rámci svého pole působení a požadovaného zlepšování.