7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?

MČ Praha 10 je zřizovatelem 13 základních škol, 20 mateřských škol s 10 odloučenými pracovišti a 1 školní jídelny se 13 provozovnami v základních školách. Jsou zpracovány pasporty technického stavu objektů, energetické audity budov a průkazy energetické náročnosti budov jednotlivých škol, které se aktualizují. Školy mají budovy ve správě a jejich spotřeba energií je vyhodnocována v rámci rozborů hospodaření. MČ Praha 10 nechala vypracovat pasportizace všech budov školských zařízení. Součástí je i plánování výměny rozvodů a zateplení. O problematických objektech dlouhodobě městská část ví a postupně upravuje nebo plánuje úpravu – zateplení, výhodnější tarify atd. V tomto zmapování stavu budov je rozhodně posun směrem k efektivnějším plánování oprav a údržby.

Postupně se realizují energeticky úsporná opatření spočívající v zateplování střech, fasád, výměně oken, v instalaci termoregulačních ventilů a hlavic, perlátorů, úsporných svítidel LED apod. Rekonstruují se sociální zařízení, školní kuchyně, obnovuje se gastrovybavení, nábytek, herní prvky. Téměř všechny školy mají vyměněná plastová okna, na jižní straně budov jsou nainstalovány okenní žaluzie. Všechny MŠ a ZŠ jsou vybaveny dostatečným množstvím nádob na tříděný odpad a spolupracují s Odborem životního prostředí a rozvoje MČ Praha 10.

V roce 2019 byl na Odboru hospodářské správy zaměstnán energetický manažer, který sleduje stavy elektřiny a plynu ve školách a navrhuje opatření ke snížení spotřeby.

Z dotací EU byla financování tepelná čerpadla, která pohání el. energie, instalace fotovoltaiky v MŠ Chmelová, MŠ i ZŠ U Roháčových MŠ Nedvězská.

Na základních školách proběhly následující stavební úpravy:

 • 10 základních škol má zateplenou střechu,
 • 5 základních škol má zateplenou fasádu,
 • v 9 ZŠ proběhla rekonstrukce školní kuchyně, spojená s výměnou gastrovybavení. V roce 2019 byla uskutečněna rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská,
 • všechny školy mají instalovány termoregulační ventily a hlavice,
 • postupně ve všech školách probíhají rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technických instalací a sociálních zařízení,
 • v roce 2020 se bude budovat větrání s rekuperací v budově ZŠ Olešská, společně se zateplením fasády.

V mateřských školách na Praze 10 proběhly následující stavební úpravy

 • 16 budov mateřských škol má zateplenou střechu,
 • 15 MŠ má zateplenou fasádu,
 • ve 2 MŠ proběhla rekonstrukce školní kuchyně, včetně výměny gastrovybavení,
 • v roce 2019 byla uskutečněna rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kodaňská, spojená s výměnou gastrovybavení a sanací proti vlhkosti,
 • v roce 2019 byla zateplena fasáda v MŠ Troilova,
 • v roce 2019 byla opravena střecha MŠ Tuchorazská,
 • v roce 2018 byla zahájena výstavba nové MŠ nad Vodovodem reflektující cíle udržitelného rozvoje (splňuje požadavky na moderní chod školy – elektrické spotřebiče, osvětlení apod. s nízkou spotřebou, stejně tak využívání vody – kohoutky s perlátory, budova je zajištěna před únikem tepla zateplením, v rámci vzdělávání – což však platí i pro ostatní školské instituce – jsou děti dle školního vzdělávacího programu seznamovány s ekologií, úsporou energií, zdravým životním stylem apod. úměrně věku)
 • v uplynulém období proběhla kompletní rekonstrukce objektu MŠ na Sychrově.

V roce 2018 došlo ke stavebním opravám a úpravám u 3 škol. U těchto objektů došlo k energetickým úsporám:

 • ZŠ Brigádníků výměna oken vybraných učeben a kabinetů
 • ZŠ U Vršovického nádraží výměna oken
 • MŠ Dvouletky výměna oken na jižní a západní fasádě

Ve všech školských zařízení se třídí papír a plast. V některých také sklo, nápojové kartony, baterie, drobný elektroodpad, plastová víčka, použitý textil, bioodpad, 

Ve všech ZŠ a MŠ se třídí odpad. ZŠ Břečťanová a ZŠ Nad Vodovodem jsou zapojeny do projektu EkoškolaZŠ Nad Vodovodem získala v roce 2010 titul Ekoškola a titul již potřetí obhájili v letošním školním roce. ZŠ Brigádníků podporuje recyklování v rámci Recyklohraní a Papír za papír. MŠ Bajkalská je součástí sítě Zelená škola, která spočívá v recyklaci elektroodpadu, kterou zaštiťuje firma Rema.

MŠ Benešovská podporuje v rámci zapojení do projektu Recyklohraní třídění odpadu a v rámci projektu Ekoškola dbá na úsporu energií.

V rámci udržitelného rozvoje se někteří pedagogové škol vzdělávali samostudiem, formou besed a seminářů pro děti, studia učitelů, zapojením do Ekoškoly, do Recyklohraní MŠ Benešovská, MŠ Omská, MŠ Kodaňská, ZŠ Jakutská, ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Olešská , ZŠ U Roháčových kasáren, ZŠ Eden.

MŠ Troilova třídí kromě běžných surovin i elektroodpad. Pod záštitou Ministerstva životního prostředí se zapojila do projektu v oblasti ekologie a environmentálního vzdělávání – “Přírodní zahrady”. Škola zajišťuje i vzdělávání v rámci polytechnické výchovy. 

MŠ Zvonková zprostředkovává dětem výukové programy Ekocentra Podhoubí, zapojuje se do Vánoční sbírky pro opuštěná zvířátka z útulků a do charitativní sbírky Fondu Sidus. Zřizované školy a školské zařízení respektují ekologické principy, v rámci své činnosti zpravidla realizují aktivity v oblasti EVVO a udržitelného rozvoje.

Žáci základních škol jsou vedeni k šetření s vodou a energiemi, postupně si instalují perlátory (spořiče) na vodovodních kohoutcích a rovněž úsporná splachovadla. Třídí odpady – papír, plasty, sklo, baterie a také bioodpad, který v některých případech putuje do kompostérů na školních zahradách. Na ZŠ Eden existuje projekt k prevenci plýtvání potravinami, kdy je ve škole tzv. potravinová banka – místo, kam žáci mohou odložit nepotřebnou svačinu a tím ji nabídnout někomu jinému. Dále si školy připomínaly ekologicky významné dny jako Evropský den bez aut, Den stromů, Světový den vody, Den Země a Světový den životního prostředí.

Co se týká konkrétních aktivit, školy se zaměřují na témata ochrany přírody, ekosystémy, energetické zdroje, třídění odpadu, Den Země, voda v přírodě, vesmír, badatelsky orientovaná výuka přírodních věd, žákovské projekty například na téma fosilní paliva, ochrana mořských želv, tání ledovců, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. V ZŠ V Rybníčkách pořádají školní konference na témata UR např. Slow fashion, Kohoutková nebo balená?, Ekologická stopa, Odpad nebo surovina, Klimatizace města.

Kompostéry byly zřízeny a jsou i využívány v následujících školských zařízeních:

 • MŠ Benešovská (Na Sychrově)
 • MŠ Tuchorazská
 • MŠ Troilova (+ Útulná)
 • MŠ U Vršovického nádraží
 • MŠ Nedvězská,
 • MŠ Chmelová
 • MŠ Hřibská 2x
 • MŠ Tolstého
 • MŠ Omská
 • MŠ Kodaňská
 • další MŠ žádají aktuálně v rámci akce MČ Praha 10, prozatím nezprocesováno
 • ZŠ Eden
 • ZŠ Břečťanová
 • ZŠ Jakutská
 • některé ZŠ žádaly v rámci akce MČ Praha 10, prozatím nezprocesováno

Ke sběru dešťové vody a jejímu využití ve školních zahradách dochází v některých školských zařízeních zcela dobrovolně, bez součinnosti MČ (jako např. u kompostérů), MČ tedy nemá přesný přehled o množství zachytávané vody.

Některé školy byly zapojeny do projektu Papír za papír, např. MŠ Magnitogorská k využití recyklovaného papíru.