5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?

Data, která jsou dostupná ve zdrojích Ústavu zdravotnických informací a statistky, se vztahují v této oblasti pouze k osobám, kterým byla poskytnuta péče v psychiatrických ambulancích z důvodu poruch zdraví vyvolaných alkoholem, jinými návykovými látkami nebo z důvodu patologického hráčství, evn. které jsou pro dané problémy léčeny u praktických lékařů pro děti a dorost. Tito pacienti nepochybně tvoří pouze malé procento osob, které jsou v Praze na alkoholu, drogách nebo herních zařízeních skutečně závislé nebo které je užívají rizikovým způsobem. Řada údajů je navíc i v tomto případě ve veřejných databázích k dispozici až od roku 2016. Následující data jsou proto jen velmi dílčím zdrojem informací o zdravotních dopadech legálních i nelegálních návykových látek a nelátkových závislostí, ze kterého nelze činit validní závěry o situaci v regionu a je potřeba jej doplnit z dalších, nejlépe místních, zdrojů. Nicméně lze konstatovat, že vzhledem k dostupnosti zdravotnických a dalších podpůrných zařízení pro osoby závislé a závislostí ohrožené je v Praze počet osob v péči těchto zařízení po přepočtu na 100 tisíc obyvatel vyšší, než je tomu v řadě jiných, zejména okrajových regionech České republiky.

Pacienti léčení pro poruchy vyvolané alkoholem, ostatními psychoaktivními látkami, pro patologické hráčství: počet pacientů, léčených ve sledovaném roce v psychiatrické ambulanci pro poruchy vyvolané alkoholem, ostatními psychoaktivními látkami, pro patologické hráčství podle kraje zařízení. Jedná se o počet prvních psychiatrických vyšetření pro poruchy vyvolané alkoholem v daném roce, bez ohledu na to, zda se v daném roce pacient začal léčit nebo pokračuje v léčení z minulého roku.

Děti a dorost zneužívající návykové látky: počet dětí, zneužívajících návykové látky (F10-19), sledovaných v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost (z výkazů PL pro děti a dorost).