5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?

Zhoubné novotvary bez dg Jiný ZN kůže (C44) – evropský standard: Standardizovaný ukazatel incidence (nově hlášené případy) onemocnění zhoubným novotvarem nebo novotvarem in situ v daném roce (podle data stanovení diagnózy) podle místa trvalého bydliště pacienta.

Incidence zhoubných nádorů vyjadřuje počet všech nových případů nádorových onemocnění, většinou odděleně u mužů a žen, protože u obou pohlaví jsou někdy značné rozdíly ve výskytu, po přepočtu na 100 tisíc obyvatel za rok a po standardizaci na evropský věkový standard. Incidence bývá vyjadřována častěji bez diagnózy „jiné zhoubné nádory kůže – C44“. Je to proto, že tyto nádory kůže mají oproti ostatním zhoubným nádorům určitá specifika. Jsou nejčastější (v průměru tvoří zhruba 20 % ze všech nádorů), vyskytují se převážně ve vysokém věku, rostou zvolna, obvykle nevytváří metastázy a prognóza je většinou příznivá.

Nejčastějšími zhoubnými novotvary jsou u mužů nádory prostaty, které tvoří téměř čtvrtinu nově zjištěných zhoubných nádorů mužů, dále jsou to nádory tlustého střeva a konečníku a nádory plic. U žen to jsou nádory prsu (také tvoří téměř čtvrtinu ze všech nových onemocnění nádory), dále nádory tlustého střeva a konečníku a nádory dělohy.

Roční hodnoty incidence, tj. výskytu nově diagnostikovaných zhoubných nádorů, pokud ji hodnotíme za obě pohlaví společně, v Praze kolísají kolem průměrných hodnot České republiky, avšak trend vývoje je více klesající, a to zejména díky rychlému poklesu incidence po roce 2015. Za tímto poklesem stojí především pokles u mužů. U žen je linie trendu po roce 2015 v Praze také klesající, ovšem předchozí roky sledovaného období (tj. 2008 až 2015) byly ve znamení poměrně prudkého vzrůstu počtu nových případů nádorových chorob u žen, což způsobuje, že trend za celé sledované období 2008 až 2018 zůstává u žen stoupající. I u žen jednotlivé roční hodnoty kolísají kolem průměru ČR, po roce 2015 je situace v Praze ale u mužů i žen příznivější než v celé republice. Při srovnání incidence nádorů u mužů a žen lze pozorovat vyšší incidenci u mužů s postupným přibližováním ročních dat výskytu u obou pohlaví. Data o standardizované incidenci nádorů jsou k dispozici pouze do roku 2018.

V absolutních počtech je po roce 2015 potvrzeno v Praze necelých 8000 případů nových onemocnění zhoubnými nádory ročně. V roce 2018 to bylo 7845 nových případů, z toho se 56 případů týkalo onemocnění u mladých osob do 24 let.