5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům městské části účastnit se diskusních jednání (diskusní fóra na webových stránkách města aj. systémy)?

Městská část Praha 10 má pro sociální a zdravotní oblast zřízen samostatný webový portál, ve kterém je mnoho informací.Tento portál je hojně využíván, ročně je položeno cca 100 dotazů ze sociální a zdravotní oblasti. Výzva k zapojení do činnosti pracovních skupin v rámci plánování sociálních a návazných služeb je stále opakovaně zveřejňována na webovém portálu a zároveň v informačních tiskovinách Odboru sociálního. 

Strategie pro Desítku

Občané mají možnost zapojit se do anket, průzkumů, získávají informace o “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” a informace o veřejných projednáních, participačních setkání.

Mobilní rozhlas

Tato aplikace je využívána pro zasílání SMS zpráv občanům s důležitými informacemi.

WEB MČ Praha 10

Občané zde naleznou všechny potřebné informace.

FB MČ Praha 10

Pozvánky na akce a participační setkání, vzájemná diskuze.

Veřejné prostory

Pozvánky navýstavy a participační setkání v oblasti revitalizace veřejného prostoru MČ Praha 10.

Moje stopa

Zapojení občanů do participativního rozpočtu, v roce 2020 již 5. ročník.

Časopis Desítka

Měsíčník vydávaný MČ Praha 10 a zdarma distribuovaný do všech domovních schránek v nákladu 75 000 výtisků.

Otevřené hodiny radních

Občané mají možnost každé čtvrtletí přijít za jakýmkoliv členem Rady MČ Praha 10 a dozvědět se, co ho zajímá.

Dále jsou využívány emaily občanů k osobním pozvánkám. Tyto emaily jsou při splnění podmínek GDPR shromažďovány pro tyto účely v oddělení strategického rozvoje a participace z Kanceláře starostky ÚMČ Praha 10.

ÚMČ Praha 10 zaměstnává grafičku, která vyhotovuje letáky pro veřejnost k informování, vytištění a k propagaci, např. pro oblast třídění nebo předcházení odpadů, jak dodržovat správnou hygienu, jak se chovat v teplých dnech, jak spořit elektřinu a vodu.