5.3.10 Jaký je vývoj incidence pacientů pro alergie a astma?

Jedním z nejčastějších důvodů dispenzarizace jsou v současné době různá alergická onemocnění. Jejich podstatou je nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na látky, se kterými se běžně setkáváme ve venkovním i domácím prostředí, v potravě apod. Spektrum projevů alergických nemocí je velmi široké a příznaky se velmi často objevují již v dětství. U alergických onemocnění je situace v jednotlivých regionech České republiky proměnlivá a je významně ovlivněna nejen dostupností odborné zdravotní péče v daném městě, ale také kvalitou životního prostředí, klimatickými podmínkami apod.

Jak bylo uvedeno v kap. Diabetes mellitus, vzhledem k mnoha faktorům, které ovlivňují počty pacientů a ztěžují popis reálné situace, nelze situaci v Praze hodnotit. Celkově lze ale shrnout, že na základě dostupných dat je počet ambulantních pacientů alergologických oddělení, kteří byli v Praze alespoň jednou v daném roce ošetřeni, mírně stoupající a pohybuje v posledních letech nad 150 000 pacientů ročně. Počet léčených osob po přepočtu na 100 tisíc obyvatel je pak v Praze téměř dvojnásobný ve srovnání s průměrem ČR, ovšem jistě se na těchto vysokých počtech léčených pacientů na alergie a astma podílí řada jiných než čistě zdravotních důvodů, které jsou popsány výše.