5.1.5 Plní a vyhodnocuje městská část vybrané cíle Zdraví 2020?

V podmínkách hl. m. Prahy je gestorem zdravotnictví magistrát hl. m. Prahy. Ve věcech přenesené působnosti v odvětví zdravotnictví je odbor správních činností ve zdravotnictví nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví zdravotnictví a je podřízen Ministerstvu zdravotnictví. (viz https://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/odbor_zdravotnictvi/index.html)

MČ Praha 10 ovlivňuje i přesto oblast zdraví svých obyvatel prostřednictvím samosprávných projektů, příspěvkových organizací, podporou NNO, svým dotačním programem který se mj. zaměřuje na oblast kultury; sportu, mládeže a volného času; sociální a zdravotní oblast; ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj (https://praha10.cz/dotace/dotacni-rizeni-2022)

MČ Praha 10 provozuje Léčebnu dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. a dále poskytuje volné prostory společnosti Vršovická zdravotní, a. s., která zajišťuje následnou intenzivní péči, rehabilitační lůžkové oddělení a odborné ambulance (ortopedie, urologie, interna atd.). Za velkou podporu zdraví, lze také označit realizaci celkové rekonstrukce budovy Polikliniky Malešice, jejíchž prostorách mají své ambulance praktičtí a odborní lékaři.

Lze však kontaktovat, že již nyní částečně naplňuje MČ svými aktivitami cíle, které byly stanoveny v rámci Akčních plánů pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020, a to následující:

AP 1 Podpora pohybové aktivity

V rámci svých samosprávných aktivit MČ realizuje:

Kurzy Nordic Walking Pro širokou veřejnost jsou určeny kurzy Nordic Walking. Výhodou kolektivních lekcí je podpůrná a motivační síla skupiny. Přítomnost certifikovaných trenérů zaručuje výuku a procvičování správné techniky chůze s hůlkami, správné nastavení a zacházení s hůlkami. V roce 2018 bylo realizováno zatím 10 lekcí Nordic Walkingu (k 26. 6. 2018). •Nordic walking lekce probíhaly v roce 2020 v Malešickém parku každou středu v měsících duben, květen (nerealizováno covid-19), červen (dvě lekce), září a říjen- za rok 2020 se jednalo o 400 zájemců.

Plavání pro seniory
MČ Praha 10 nabízí seniorům starším 60 let bezplatné plavání v plaveckém bazénu sportovního areálu Slavia. Možnost návštěvy plaveckého bazénu ve sportovním areálu Slavia je občanům starším šedesáti let věku umožněna prostřednictvím jednorázové plavenky. Losování o bezplatné plavání v plaveckém bazénu sportovního areálu Slavia bude probíhat jednou za tři měsíce a plavenky budou vydávány vždy na následující tři měsíce dopředu, takže zájemci nebudou muset chodit na losování každý měsíc, ale jen třikrát do roka. V rámci každého losování bude seniorům z městské části Praha 10 rozdáno 1000 kusů plavenek. Držitel plavenky je oprávněn navštívit plavecký stadion Slavia v hodinách určených pro veřejnost v čase, který mu bude vyhovovat.
Jedna plavenka opravňuje držitele k návštěvě plaveckého bazénu na 90 minut. Plavání pro seniory v roce 2019 se jednalo o 300 seniorů / 1200 plavajících za rok bez ohledu na opakování seniorů. V roce 2020 bylo naplněno celkem 870 míst. Plavání mělo probíhat 2x v týdnu, z toho jednou pod vedením zkušeného trenéra. S ohledem na pandemickou situaci nebylo realizováno.

Jóga v Malešickém parku Jóga v Malešickém parku probíhá od května do září od 17.30 hodin pro začátečníky a od 18.30 pro pokročilé pod širým nebem, což dodá jógovému cvičení jiný nádech než cvičení ve studiích. V zimních měsících se lekce jógy pořádají v SPŠ Na Třebešíně. Jóga v Malešickém parku v roce 2020 byla opětovně zavedena a účast byla cca 240 účastníků za všechny kurzy.

Dále MČ Praha 10 pořádá Zážitkové kurzy první pomoci v roce 2019 byly realizovány celkem 6 kurzů s kapacitou 12 osob, celkem tak bylo v roce 2019 podpořeno 72 osob (z toho 12 bylo dětí) v roce 2020 bylo plánováno 4 kurzy s kapacitou 12 osob avšak s ohledem na epidemiologickou situaci byly realizovány pouze 2 kurzy. V roce 2020 tak bylo podpořeno celkem 24 osob. a Den Integrovaného záchranného systému (IZS), tento proběhl pouze v roce 2019, akce se zúčastnilo cca 450 návštěvníků, v roce 2020 akce nebyla realizována s ohledem na epidemiologickou situaci. Dále MČ pořádá pro své občany oslav jubileí, výročí a oslavy, příběhy našich sousedů.

Letní pobyty seniorů Pobyty pro seniory pořádá MČ Praha 10 v Horském hotelu na Černé hoře, v roce 2019 se zúčastnilo 150 seniorů ve třech turnusech, v roce 2020 jich bylo cca 90 (pouze jeden turnus s ohledem na COVID).

AP 3 Duševní zdraví

Za důležitou oblast prevence považuje městská část také prevenci sociálního vyloučení. Součástí tohoto tématu je problematika bezdomovectví. Smyslem aktivit v této oblasti je základní pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu ztráty bydlení, a tím i ochrana veřejnosti před sociálně patologickými jevy, které jsou s bezdomovectvím spojeny. Součástí prevence je jak spolupráce s Městskou policií, tak s organizacemi, které působí v oblasti snižování rizik spojených s bezdomovectvím a poskytují sociální pomoc lidem bez přístřeší. MČ Praha 10 v současné době podporuje terénní sociální práci s osobami bez přístřeší, která je na území městské části pravidelně zajišťována terénními pracovníky organizace NADĚJE. Vedle sociálního poradenství je osobám bez přístřeší nabízena základní materiální pomoc a pomoc se zdravotním ošetřením. Prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10 podporuje i další vybrané organizace, které poskytují cílové skupině služby v terénu.

AP 4 Omezení zdravotně rizikového chování

Prevence nežádoucích sociálních jevů

Městská část Praha 10 se dlouhodobě zaměřuje na prevenci nežádoucích sociálních jevů, a to především aktivitami v oblastech prevence rizikového chování dětí a mládeže, prevence důsledků sociálního vyloučení, prevence kriminality a protidrogové prevence. S cílem vytvořit podmínky pro systematickou a účinnou prevenci rizikového chování dětí a mládeže nechala Městská část Praha 10 v letech 2011 a 2012 zpracovat analýzu trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže na území Prahy 10. Analýza byla provedena přímo v ulicích Prahy 10. Na základě výsledků analýzy byl připraven terénní program pro tuto cílovou skupinu.

Za důležitou oblast prevence považuje městská část také prevenci sociálního vyloučení. Součástí tohoto tématu je problematika bezdomovectví. Smyslem aktivit v této oblasti je základní pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu ztráty bydlení, a tím i ochrana veřejnosti před sociálně patologickými jevy, které jsou s bezdomovectvím spojeny. Součástí prevence je jak spolupráce s Městskou policií, tak s organizacemi, které působí v oblasti snižování rizik spojených s bezdomovectvím a poskytují sociální pomoc lidem bez přístřeší. MČ Praha 10 v současné době podporuje terénní sociální práci s osobami bez přístřeší, která je na území městské části pravidelně zajišťována terénními pracovníky organizace NADĚJE. Vedle sociálního poradenství je osobám bez přístřeší nabízena základní materiální pomoc a pomoc se zdravotním ošetřením. Prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10 podporuje i další vybrané organizace, které poskytují cílové skupině služby v terénu.

V rámci protidrogové prevence zajistila MČ Praha 10 prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10 terénní program pro uživatele návykových látek. Tento program mírní škody (především zdravotní), které závislost na návykových látkách způsobuje. Smyslem programu je poskytovat sociální poradenství, motivovat uživatele k pozitivním změnám v životním stylu a předcházet zdravotním komplikacím uživatelů návykových látek. Prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10 podporuje i další služby určené dětem a dospělým ohroženým závislostmi (adiktologická ambulance, Centrum pro rodinu, aj.).

AP 5 Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí

Životní prostředí je pro městskou část klíčovým pojmem. Průběžně se věnuje projektům: Významné stromy Prahy 10; Dotace na přeměnu vytápění; Sběrny komunálního odpadu; Sběr elektroodpadu; Sběr kovových obalů; Mobilní svoz nebezpečných odpadů; Nádoby na použitý textil; Bioodpady a kompostéry; Údržba zeleně – sekání trávy, více informací na tomto odkazu.

Proběhla revitalizace velkých parků: Malinová – Chrpová, U Vršovického nádraží, Malešický park.
Dále byly realizovány významné projekty na podporu méně energeticky náročných budov atd. viz https://www.praha10.cz/akce-a-projekty/evropske-fondy/realizovane-projekty

AP 8 Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče

Městská část Praha 10 prostřednictvím své příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. CSOP v rámci rozsahu nabízených služeb a počtu jeho klientů je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Organizace nabízí široké spektrum služeb pro více cílových skupin – rodiny s dětmi (středisko služeb pro děti a rodiče), středisko osobní hygieny (využíváno i osobami bez přístřeší) atd. Hlavní cílovou skupinou, na kterou je organizace zaměřena, jsou senioři, kterým poskytuje zejména tyto uvedené služby: 3 domovy pro seniory; 2 domovy se zvláštním režimem; odlehčovací služby; dům s byty zvláštního určení (140 bytových jednotek); pečovatelská služba; domácí zdravotní péče; půjčovna kompenzačních pomůcek;
5 klubů seniorů a jiné volnočasové aktivity pro seniory (výlety, rekreace, plavání); 2 střediska osobní hygieny.
Činnost organizace a nabídka jejích služeb je pozitivně vnímána veřejností a je plně v souladu se Střednědobým plánem rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020.

Dále městská část Praha 10 zajišťuje následnou dlouhodobou péči, a to prostřednictvím své příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. LDN Vršovice poskytuje pacientům následnou dlouhodobou péči, když v objektu je k dispozici celkem 89 lůžek. Organizace stabilně vykazuje obsazenost lůžek v rozmezí 93 – 98%. O hospitalizaci v LDN Vršovice je mezi pacienty zájem, i přesto, že jsou v LDN vybírány poplatky za nadstandardní ubytovací služby. LDN Vršovice, resp. ředitel se snaží o posílení dobrého jména organizace, a to jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností. Pro zlepšení celkové pohody všech klientů i jejich návštěv byly na přiléhajících pozemcích ve vnitrobloku upraveny dvě zahrady, kde jsou opakovaně pořádány kulturní akce a jiné terapeutické aktivity. Zahrady jsou průběžně udržovány.

V městské části Praha 10 došlo ke sjednocení služeb poskytovaných občanům v rámci lékařské pohotovosti. A to jak dětským pacientům, tak i dospělým. Veškerá péče o akutně nemocné je soustředěna do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a spadá do systému lékařských pohotovostních služeb zajišťovaných Magistrátem hl. m. Prahy

Dotační program MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče
V roce 2017 vyhlásila MČ Praha 10 nový dotačního program pro oblast paliativní péče, čímž podpořila občany městské části Praha 10, kteří využívají služeb mobilního nebo lůžkového hospice, ale také poskytovatele těchto služeb. Konkrétně v roce 2020 vyplatil prostředky za období (4.Q 2019, 1.Q 2020 a 2.Q 2020). V roce 2020 bylo v rámci dotačního programu vyplaceno celkem 707 300 Kč.

žádosti za obdobíRozhodnutí o výši přiznané dotace celkem **)Počet podpořených osob *)
III. Q 20179151326
IV. Q 20177918815
I. Q 201816286625
II. Q 201821476530
III. Q 201816594929
IV. Q 201814431518
I Q 20192627041
II Q 201912410030
III Q 201914930024
IV Q 201924040036
I Q 202025520040
II Q 2020211 70038
III Q 202029170042

*) jedná se o údaj, který odpovídá počtu osob, kdy není rozlišeno, zda jedna osoba byla podpořena v během roku dvakrát. **) jedná se o částku, která byla schválena ZMČ avšak je vyplacena rozpočtu MČ zpětně až po uzavření smluv.

Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb

AP 9 Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

 ​​ Městská část Praha 10 investuje do zvyšování kvality nabízených zdravotních služeb. Například:

  • Rekonstrukce Polikliniky Malešice – od ledna 2019 probíhá rekonstrukce objektu polikliniky, jejímž cílem je nabídnout lékařům a pacientům odpovídající moderní zázemí a větší komfort. Rekonstrukce je rozdělena na dvě etapy. V roce 2019 proběhne renovace první poloviny kliniky, v roce 2020 pak druhé.
  • provoz LDN – objekt LDN byl v roce 2008 zcela moderně zrenovován, čímž bylo vybudováno pracoviště, které má k dispozici moderní vybavení, v objektu je k dispozici celkem 89 lůžek.
AP 12 Rozvoj zdravotní gramotnosti

Zážitkové kurzy První pomoci s Prahou 10
Jedná se o celodenní kurz a účastník se formou zážitku učí jak postupovat při poskytování první pomoci. V roce 2019 byly realizováno celkem 6 kurzů s kapacitou 12 osob, celkem tak bylo v roce 2019 podpořeno 72 osob (z toho 12 bylo dětí) v roce 2020 byly plánovány 4 kurzy s kapacitou 12 osob avšak s ohledem na epidemiologickou situaci byly realizovány pouze 2 kurzy. V roce 2020 tak bylo podpořeno celkem 24 osob.

Den IZS
Den, při kterém se mohl každý populárně naučnou formou naučit jak se zachovat v náročných životních situacích. V rámci této preventivní osvětové akce proběhlo představení práce a techniky záchranných složek: Policie ČR; Městská policie hl. m. Prahy; Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy; Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku hl. m. Prahy; Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy; BESIP; ZdrSem – kurzy 1. pomoci zážitkem.

Tato proběhla pouze v roce 2019, akce se zúčastnilo cca 450 návštěvníků. V roce 2020 akce nebyla realizována s ohledem na epidemiologickou situaci.